Будите увек корак испред могућег проблема
Незгоде и повреде саставни су део свакодневног живота. Нико међу нама није поштеђен могућих проблема с незгодама, али предност има онај ко обезбеђивањем осигуравајућег покрића за случај незгоде предупреди непријатност.

Шта подразумева осигурање од незгоде

Осигурањем од незгоде покривени су сви изненадни и од воље осигураника независни догађаји који за последицу имају његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, нарушење здравља које захтева лекарску помоћ, или пролазну неспособност за рад.

Ово осигурање пружа покриће и одговарајућу накнаду за случај:

• Смрти услед несрећног случаја (незгоде)
• Трајног инвалидитета услед несрећног случаја (незгоде)
• Трошкова лечења услед несрећног случаја (незгоде)
• Дневне накнаде у случају пролазне неспособности за рад услед несрећног случаја (незгоде)
• Губитка зараде (код обавезног осигурања)
• Трошкова спасавања (код осигурања чланова планинарског и спелеолошког савеза)

Које врсте осигурања од незгоде постоје

Наша понуда пружа следеће облике осигурања од незгоде:

• Појединачно или паушално осигурање лица
• Колективно осигурање запослених од незгоде
• Колективно осигурање запослених за случај професионалних болести
• Осигурање чланова домаћинства
• Осигурање возача, путника и радника у моторним возилима
• Осигурање чланова спортских организација
• Осигурање чланова ловачких и риболовачких организација
• Осигурање чланова добровољне ватрогасне и друге спасилачке делатности
• Осигурање летачког особља и путника у авиону и другим ваздухопловима
• Осигурање чланова културно-уметничких друштава
• Осигурање деце
• Осигурање ученика и студената
• Осигурање студената за време боравка у иностранству
• Осигурање чланова омладинских и студентских задруга
• Осигурање гостију хотела, мотела и других објеката за примање гостију на смештај
• Осигурање посетилаца културно-уметничких спортских и других приредби
• Осигурање туриста и излетника
• Осигурање претплатника листова, улагача на штедњу и слично
• Осигурање демонтера мина, граната и других експлозивних средстава
• Осигурање каскадера и акробата
• Осигурање учесника курсева скијања и пливања
• Осигурање учесника спортских игара, омладинских и дечјих олимпијада
• Осигурање ронилаца
• Осигурање путника у јавном превозу (добровољно)
• Осигурање лица (рекреативци) који употребљавају жичаре и успињаче
• Осигурање чланова планинарског и спелеолошког савеза
• Осигурање путника у јавном превозу (обавезно)
• Осигурање од породичне незгоде власника текућих рачуна

Важна питања

Ко може да закључи индивидуално осигурање од незгоде?

Индивидуално осигурање од незгоде могу да закључе сва лица према својим жељама или потребама, осим лица која су потпуно лишена пословне способности

Ко може да закључи колективно осигурање од незгоде?

Колективно осигурање запослених могу закључити правна лица за своје запослене или чланове, без обзира на здравствено стање, општу радну способност или године живота, али не и за лица потпуно лишена пословне способности.

Ко може да закључи осигурање чланова домаћинства?

Ово осигурање може да уговори сваки члан домаћинства или свако правно лице које има интерес да осигура своје чланове и њихову породицу, односно домаћинство, од рођења па до навршених 75 година, без обзира на њихово здравствено стање и општу радну способност. Изузетак су лица потпуно лишена пословне способности која су у сваком случају искључена из осигурања. Може да се уговори као индивидуално (сви чланови једног домаћинства) или као колективно (сви чланови најмање пет домаћинстава).

Ко може да закључи осигурање деце?

Ово осигурање може да уговори родителј или старателј детета до 14 година, али и свако друго физичко или правно лице које има интерес да заклјучи ово осигурање. Закључивањем уговора о осигурању дете ће бити осигурано од несрећних случајева као што су: пад, оклизнуће, удар неким предметом, удар струје или грома, саобраћајне незгоде, рањавања, опекотине, тровање и др, који за последицу могу имати инвалидитет, односно прелом кости, трошкове лечења, боравак у болници или смрт осигураника.

Ко може да закључи осигурање ученика и студената?

Ово осигурање може да закључи школа (основна, средња и стручна школа, виша, висока школа) или факултет, за своје редовне и ванредне ученике, односно студенте, без обзира на њихово здравствено стање, општу радну способност и године живота. Осигурање покрива несрећне случајеве који се догоде у току 24 сата у време трајања осигурања, и то не само у школи, већ и код куће, на спортском терену, излету, летовању и на свим другим местима.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурања имовине за пословне кориснике

Уколико сте послодавац који се одговорно брине о својим инвестиционим улагањима и осталим плодовима мукотрпног рада, закључите осигурање од пожара и других опасности или неко друго осигурање.

Остала осигурања од одговорности

Осигурањем од одговорности покрива се законска грађанска одговорност вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица. Закључите осигурање …

Подршка при лечењу тежих болести

Трошкови лечења могу постати прави изазов за већ оптерећен породични буџет. Закључите осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција или осигурање Cancer Protection и обезбедите себи подршку која ће вам омогућити …