Postupite odgovorno i osigurajte se
Uprkos vašoj želji i trudu da posao obavljate savesno i odgovorno, greške i propusti se često dešavaju. Zaključite osiguranje od odgovornosti i zaštitite se od iznenadnih finansijskih troškova.

Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranjem od opšte odgovornosti pokriva se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.

Osiguranje od odgovornosti za klinička ispitivanja

Ukoliko obavljate klinička ispitivanja i želite da svoj imovinski interes zaštitite od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, zaključite na vreme i osiguranje od odgovornosti za klinička ispitivanja.

Osiguranje od odgovornosti za proizvode

Osiguranje od odgovornosti za proizvode potrebno je svim pravnim licima koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda, te koja imaju interes da pokriju svoju odgovornost za štete pričinjene trećem licu. Zaključivanjem osiguranja od odgovornosti za proizvode možete slobodnije i efikasnije da nastupate na tržištu, da sačuvate ugled kod svojih potrošača i sprečite nepotrebne izdatke.

Osiguranje od odgovornosti za štete nastale u prevozu opasnih materija

Ovo osiguranje je pre svega namenjeno svim pravnim licima koja imaju zakonsku obavezu da pribave polisu osiguranja od odgovornosti za štete koje mogu da nastanu u prevozu opasnih materija.

Važna pitanja

U čemu je značaj i koje su specifičnosti osiguranja od opšte odgovornosti?

Sam pojam opšte odgovornosti je veoma širok, te su i štete koje mogu nastupiti i koje se mogu pripisati vašoj odgovornosti nebrojene. Obim opasnosti zavisi kako od toga da li je reč o ugostiteljskoj delatnosti, održavanju puteva, građevinskoj delatnosti, školi, bolnici ili nekoj drugoj delatnosti, tako i od nekih drugih parametara. Zaključivanjem osiguranja od opšte odgovornosti biće vam pružena pravna i finansijska zaštita od posledica osnovanih odštetnih zahteva.

Koji su rizici pokriveni osiguranjem od opšte odgovornosti?

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa, iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to, na primer, spada odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, kao i odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i slično.
Ako se posebno ugovori, pokrivena je i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu, kao i odgovornost za štete usled zagađivanja tla i vode.

Šta je pokriveno osiguranjem od odgovornosti za klinička ispitivanja?

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja, koje su prouzrokovane izdavanjem medicinskog proizvoda ispitaniku ili njegovom upotrebom od strane ispitanika, ili na neki drugi način predviđen protokolom kliničkog ispitivanja.
Osigurani slučaj je svaki događaj koji usled izlaganja ispitanika uslovima i metodama definisanim protokolom kliničkog ispitivanja dovede do neočekivane ili neželjene reakcije, nezgode ili nekog drugog nepovoljnog događaja.

Šta pokriva osiguranje od odgovornosti za proizvode?

Ovim osiguranjem pokriveni su budući, neizvesni i od vaše volje nezavisni štetni događaji koji nastaju od proizvoda sa nedostatkom i na osnovu kojih bi treće lice moglo zahtevati naknadu štete po osnovu vaše odgovornosti za proizvodnju ili za stavljanje u promet takvih proizvoda.

Šta pokriva osiguranje od odgovornosti za štete nastale u prevozu opasnih materija?

Osigurava se odgovornost vlasnika ili nosioca prava korišćenja na robi koja ima svojstvo opasne materije za štete koje mogu da nastanu trećim licima u toku prevoza opasnih materija, a koje za posledicu imaju smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenja stvari i imovine ili zagađenje životne sredine.
Osiguravajuća zaštita pruža se od štetnih posledica eksplozije, naglog širenja štetnih gasova, iscurenja opasne materije, oštećenja prouzrokovanih termičkim ili hemijskim dejstvom spolja na prevoznom sredstvu i ostalih nekontrolisanih i neočekivanih događaja koji dovode do zagađenja.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje od odgovornosti?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Suma osiguranja je jedinstvena za štete na licima i stvarima ukoliko se drugačije ne ugovori. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja, a ona predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.
Odabir sume osiguranja vrlo je važan u ovom slučaju, jer ujedno predstavlja iznos do kog, po pretpostavci, mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja od odgovornosti?

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju tako i one agregatne, zatim od izvora opasnosti, klase opasnosti, ukupnog prihoda i posebnih ugovaranja.

Šta se sve obezbeđuje osiguranjem od odgovornosti?

Ukoliko se protiv vas podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, mi smo, kao osiguravač, u obavezi da, zajedno s vama, učinimo sledeće:

  • da preduzmemo odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete
  • da udovoljimo osnovanim zahtevima za naknadu štete i
  • da naknadimo troškove sudskog postupka.
Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranja imovine za poslovne korisnike

Ukoliko ste poslodavac koji se odgovorno brine o svojim investicionim ulaganjima i ostalim plodovima mukotrpnog rada, zaključite osiguranje od požara i drugih opasnosti ili neko drugo osiguranje.

Osiguranje robe u prevozu

Roba u transportu podložna je oštećenju. Uvek se brinemo da li će bezbedno stići do krajnjeg odredišta. „Dunav osiguranje“ je siguran partner za vlasnike robe, za špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom i u poštanskom saobraćaju.

Podrška pri lečenju težih bolesti

Troškovi lečenja mogu postati pravi izazov za već opterećen porodični budžet. Zaključite osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija ili osiguranje Cancer Protection i obezbedite sebi podršku koja će vam omogućiti …