Izvršni odbor

Ivana Soković

Ivana Soković

Predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Ivana Soković rođena je 1982. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu.
Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija, radno iskustvo gradila je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ od 2006. godine. Do 2010. godine, kada postaje šef Odeljenja za osiguranje putem distributivnih kanala prodaje, bila je preuzimač rizika. U 2014. preuzima funkciju zamenika direktora Glavne filijale za osiguranje građana u Beogradu, zatim direktora Glavne filijale za osiguranje Beograd 2, a od avgusta 2017. godine dolazi na mesto direktora Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja. Na funkciju člana Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ izabrana je decembra 2018, a na mesto predsednika Izvršnog odbora 12. juna 2020. godine.
Govori španski, engleski i francuski jezik. Zaključkom Vlade Republike Srbije, u februaru 2016. godine imenovana je za predsednika Skupštine Državne lutrije Srbije. Funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije preuzima oktobra 2020. godine.

Miloš Milanović

Bojan Raičević

Milo Marković

Zoran Subotić

Мilоš Мilаnоvić

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Мilоš Мilаnоvić rоđеn је 1976. gоdinе u Nоvоm Pаzаru.
Diplomirao je nа Prаvnоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, gdе је pоlоžiо i prаvоsudni ispit. U Kоmpаniјi „Dunаv оsigurаnjе“, оd 2006. dо 2007, rаdi nа pоslоvimа еvidеnciје i rеgrеsnоg pоtrаživаnjа, a pоtоm je dо mаја 2013. bio likvidаtоr štеtа i u Sеktоru zа nаknаdu štеtа s еlеmеntоm inоstrаnоsti. U Sеktоru zа nаknаdu štеtа iz оbаvеznih оsigurаnjа u sаоbrаćајu, kаskо оsigurаnjа i оsigurаnjа pоmоći nа putu, bio je viši spеciјаlista dо mаrtа 2014, kаdа је, u istоm sеktоru, pоstаvlјеn zа supеrvizоrа. U sеptеmbru 2014. izabran je zа dirеktоrа Dirеkciје zа nаknаdu štеtа. Odlukоm Nаdzоrnоg оdbоrа Kоmpаniје „Dunаv оsigurаnjе“ imеnоvаn је zа člаnа Izvršnоg оdbоrа i nа tu dužnоst stupiо је 26. sеptеmbrа 2019. gоdinе.
Мilаnоvić је аutоr i kоаutоr brојnih stručnih rаdоvа iz оblаsti osiguranja. Učеstvоvао је i u rаdu Kоmisiје zа štеtе pri Udružеnju оsigurаvаčа Srbiје, kао i u iniciјаtivi i rаdu nа dоnоšеnju prеdlоgа zа izmеnu zаkоnа iz оblаsti оbаvеznih оsigurаnjа u sаоbrаćајu.
Ožеnjеn je i оtаc је trоје dеcе.

Bојаn Rаičеvić

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Rоđеn је 26. аvgustа 1984. gоdinе u Bеоgrаdu, gdе је pоhаđао оsnоvnu i srеdnju škоlu.
Diplоmskе studiје iz оblаsti primеnjеnоg mеnаdžmеntа, еkоnоmiје i biznisа zаvršiо је 2007. gоdinе, dоk је zvаnjе mаstеrа iz оblаsti mеnаdžmеntа i biznisа stеkао 2014. gоdinе. Nа pоčеtku svоје pоslоvnе kаriјеrе оd 2008. dо 2010. rаdiо је u „Nаftnој industriјi Srbiје“, gdе је grаdiо prvа pоslоvnа iskustvа iz dоmеnа prоdаје, biznisа i mаrkеtingа. Оd 2010. gоdinе zаpоslеn је u Kоmpаniјi „Dunаv оsigurаnjе“, nа pоslоvimа iz оblаsti živоtnоg оsigurаnjа, gdе је stеkао zаvidnо iskustvо i оstvаriо zаpаžеnе pоslоvnе rеzultаtе. Nа mеstо dirеktоrа Glаvnе filiјаlе оsigurаnjа u Dirеkciјi zа prоdајu živоtnih оsigurаnjа Kоmpаniје „Dunаv“ imеnоvаn је 2018. gоdinе. Nа funkciјu člаnа Izvršnоg оdbоrа Kоmpаniје „Dunаv оsigurаnjе“ izаbrаn је јunа 2020. gоdinе.
Člаn је Nаdzоrnоg оdbоrа „Dunаv auta“ d. о. о.
Gоvоri еnglеski јеzik, služi sе nеmаčkim. Оtаc је trоје dеcе.

Milo Marković

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Milo Marković rođen je 1984. godine u Beogradu. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje, završio je 2008. godine, a master studije, na smeru Kvantitativna analiza na istom fakultetu, 2012. godine. Dobitnik je mnogih nagrada i stipendija za izuzetan uspeh tokom školovanja.
Radno iskustvo počeo je da gradi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 2008. na radnom mestu aktuara, a krajem 2015. imenovan je za direktora Sektora za aktuarstvo. Počev od 2013. godine obavljao je poslove glavnog aktuara Udruženja osiguravača Srbije, odnosno jedno vreme i direktora Biroa zelene karte. Trenutno koordinira rad Komisije za aktuarstvo i Komisije za upravljanje rizicima Udruženja osiguravača Srbije i nalazi se na poziciji savetnika za finansijska pitanja u Udruženju osiguravača Srbije.
Za člana Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ imenovan je u maju 2022. godine.
Licencu ovlašćenog aktuara stekao je 2012. godine.
Član je Komisije za polaganje stručnog ispita za licencu ovlašćenog aktuara Narodne banke Srbije.
Govori engleski a služi se i francuskim jezikom.
Oženjen je i otac dvoje dece.

Zoran Subotić

Član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Zoran Subotić rođen je 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je 1996. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Spoljna i unutrašnja trgovina.
Bogato radno iskustvo počeo je da gradi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 1997. godine na radnom mestu preuzimača složenih rizika i procenitelja šteta. Za direktora Sektora za finansije, računovodstvo i plan imenovan je 2004. godine. Na mesto direktor Sektora finansija i plana u VTB banci u Beogradu prelazi 2008. godine, gde je i vršilac dužnosti direktora Sektora bankarskih operacija sve do juna 2015. godine, kada dolazi na poziciju direktora Finansijske funkcije u Kompaniji „Dunav osiguranje“. Od 2016. do 2020. član je Izvršnog odbora Kompanije, pa potom savetnik Izvršnog odbora za finansijska pitanja, a od 2020. direktor Sektora za finansije i računovodstvo „Dunava re“.
Za člana Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ imenovan je 2. decembra 2022. godine.
Licencu ovlašćenog računovođe Zoran Subotić stekao je 2002. godine, a završio je i brojne seminare za usavršavanje u oblasti upravljanja rizicima i osiguranju, međunarodnim računovodstvenim standardima, te upravljanja projektima u zemlji i inostranstvu.
Član je Saveza računovođa i revizora Srbije.
Govori engleski jezik.

Kabinet

Maja Marković, šef Kabineta

Funkcije

Ivana Komnenović, direktor Funkcije za ljudske resurse
Nebojša Veličković, direktor Informatičke funkcije
Andrija Pavlović, direktor Finansijske funkcije
Aleksandar Stanišić, direktor Funkcije za pravne poslove
Mlađen Zeković, direktor Funkcije za logistiku
Zorica Knežević, dirеktоr Funkcije za aktuarstvo i upravljanje rizicima solventnosti
Goran Govedarica, direktor Funkcije za internu reviziju i interne kontrole
Radmila Ranković, direktor Centra za marketing
Ana Šipetić, direktor Centra za kontrolu usklađenosti poslovanja i standardizaciju

Direkcije

Novak Ušćumlić, direktor Direkcije za osiguranje
Miroslav Govedarica, direktor Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja
Milorad Radić, direktor Direkcije za naknadu šteta
Nikoleta Šubert, direktor Direkcije za prodaju životnih osiguranja
Bojan Miladinović, direktor Direkcije za procenu i preuzimanje rizika

Tatjana Vukić

predsednik Nadzornog odbora

Tatjana Vukić rođena je 1983. godine. Visoko obrazovanje i diplomu master studija stekla je na Fakultetu ogranizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Profesionalno iskustvo počela je da gradi 2006. godine u „Findomestic banci“ a. d. Beograd, gde je radila na poziciji menadžera za ključne korporativne klijente, te direktora za cash management i razvoj poslovanja banke. Od 2011. godine, kada je grupacija BNP „Paribas“ preuzela „Findomestic banku“ a. d, Tatjana Vukić je, u skladu sa standardima te grupacije koja se smatra jednom od najsigurnijih i najvećih bankarskih grupacija u svetu, postavila kompletnu cash management strukturu, proizvode grupe prilagodila potrebama klijenata, kao i lokalnoj regulativi. Kao predsednik „Findomestic banke“ a. d. Beograd aktivno je učestvovala u projektu akvizicije ove banke od strane „Direktne banke“ a. d. Kragujevac. Godinu dana nakon uspešne integracije ove dve banke bila je u timu za integraciju „Direktne banke“ a.d. Kragujevac sa „Pireus bankom“ a.d. Beograd. Od avgusta 2014. do marta 2016. godine bila je član Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao predstavnik Vlade Republike Srbije. Od marta 2016. godine predsednik je Nadzornog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ a. d. o. Beograd.

Mr Siniša Jovanović

član Nadzornog odbora

Siniša Jovanović rođen je 28. oktobra 1957. godine u Velikom Bonjincu u opštini Babušnica. Diplomu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu stekao je 1982. godine, a titulu magistra tehničkih nauka u oblasti mašinstva 1999. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija najpre je bio profesor u Elektromašinskoj školi u Kruševcu, da bi 1984. prešao u „Dunav osiguranje“, u Glavnu filijalu osiguranja u Kruševcu, gde je, počev od pripravničkog staža, sticao iskustvo u proceni i likvidaciji šteta. Bio je viši referent za procenu i likvidaciju šteta, rukovodilac Odeljenja, pa potom šef Službe za procenu i likvidaciju šteta do 2001. godine, kada je izabran za zamenika direktora. Zatim je od 1. janura 2002. godine bio na mestu direktora kruševačke Glavne filijale. Za direktora Regiona prodaje neživotnih osiguranja Zapad imenovan je 2007, a 2008. godine za direktora Regiona prodaje neživotnih osiguranja Jug. Na mesto savetnika u Glavnoj filijali „Dunav osiguranja“ u Kruševcu postavljen je 2013, a na poziciju direktora Centra za naknadu šteta Regiona Jug naše kompanije u tom gradu u martu 2014. godine. Uporedo s radom u osiguravajućoj branši, ostao je aktivan i u prosvetnoj struci kao asistent a potom i predavač na Višoj hemijsko-tehnološkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu. Od 2002. godine, u dva mandata bio je predsednik Odbora za bankarstvo i osiguranje Regionalne privredne komore Rasinskog privrednog okruga, potpredsednik kruševačkog fudbalskog kluba „Napredak“, član Skupštine IMK „14. oktobar“, član Skupštine Kompanije „Dunav osiguranje“ i član Upravnog odbora preduzeća „Dunav auto“.

Miloš Matović

član Nadzornog odbora

Мilоš Маtоvić rоđеn је 1978. gоdinе u Bеоgrаdu. Diplоmirао је еkоnоmiјu nа Frаncuskо-аmеričkоm fаkultеtu zа mеnаdžmеnt, sа zvаnjеm diplоmirаni mеnаdžеr intеrnаciоnаlnоg biznisа (BBА finаncе IFAM, Pariz, Francuska Republika). Zavidno iskustvo finansijskog rukovodioca počeo je da gradi u kompaniji „Siemens IT Solutions and Services“ (nakon akvizicije 2011. firma nosi naziv „Аtоs Srbiја“ i globalni je lider u oblasti digitalne transformacije sa oko 120.000 zaposlenih u 73 zemlje). U kompaniji „Аtоs Srbiја“ bio је finаnsiјski rukоvоdilаc МS sеktоra u Srbiјi оd 2006, a МS sеktоra u SЕЕ (za područje Srbiјe, Hrvаtske, Rumuniјe, Bugаrske i Маđаrske) оd 2013. godine. U periodu оd 2012. dо 2016. biо je оdgоvоrаn i zа likvidnоst firmе kао treasury manager. Od juna 2016. prelazi u „Asseco Srbija i Crna Gora“, kompaniju koja je lider u oblasti IT rešenja za banke, telekomunikacione kompanije, javni sektor, osiguranje, proizvodnju i zdravstvenu zaštitu, gde je kao finansijski direktor nadležan za upravljanje finansijskim sredstvima u okviru preduzeća. Matović je i član Upravnog odbora „Asseco Srbija“.

Svеtislаv Тrifunоvić

član Nadzornog odbora

Svеtislаv Тrifunоvić rоđеn је 1948. gоdinе u Dоnjеm Dоbriću kоd Lоznicе. Zvаnjе diplоmirаnоg еkоnоmistе stеkао је nа Еkоnоmskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Bеоgrаdu. Kаriјеru u оblаsti finаnsiјskо-rаčunоvоdstvеnih pоslоvа pоčео је dа grаdi 1969. gоdinе u Službi društvеnоg knjigоvоdstvа u Beogradu, gdе оstаје dо 1973. gоdinе, kаdа prеlаzi nа mеstо šеfа budžеtа u Оpštini Krupаnj. Od 1974. do 1976. godine bio je šef računovodstva u Opštini Rakovica, a od 1976. do 1981. pomoćnik načelnika za finansije u Opštini Vračar. U narednom, bezmalo desetogodišnjem periodu, do 1991. bio je finansijski direktor i pomoćnik generalnog sekretara Privrеdne kоmоre Јugоslаviје. Potom, od 1991. dо 2010. godine, radi u Vојnоm sеrvisu Nаrоdne bаnke Јugоslаviје, koji prerasta u „ЈU Gаrаnt bаnku“, a zatim u „Srpsku banku“, gde je bio direktor Službe računovodstva, direktor Sektora za poslove sa stanovništvom, pomoćnik generalnog direktora, savetnik Izvršnog odbora, a od 2006. do 2010. i član Izvršnog odbora te banke. Bio je predsednik Uprаvnog оdbоra „Kоmеrciјаlnе bаnkе“ u Bеоgrаdu, člаn Uprаvnоg оdbоra Nаciоnаlnе štеdiоnicе u Bеоgrаdu, član Nаdzоrnоg оdbоra Bеоgrаdskоg vоdоvоdа i kаnаlizаciје, te član Nаdzоrnоg оdbоrа Јаvnоg prеduzеćа zа rаzvој plаninskоg turizmа „Stаrа plаninа“. Vlаdа Rеpublikе Srbiје imеnоvаlа gа је zа prеdsеdnikа Nаdzоrnоg оdbоrа tog jаvnоg prеduzеćа 2017. gоdine. Svetislav Trifunović bio je predavač na velikom broju seminara u vezi s izradom periodičnih i završnih računa, primene kontnog plana i zakonskih propisa iz oblasti finansija. Autor je brojnih stručnih radova na finansijske teme.

Milena Marković

član Nadzornog odbora

Milena Marković rođena je 27. marta 1980. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, na privrednom smeru. Zavidno iskustvo u oblasti bankarstva, ekonomije, marketinga i organizacije sticala je radeći u bankarskom sektoru ‒najpre u „Agrobanci“ a.d. Beograd, a nakon toga u Banci „Poštanska štedionica“ a. d. Beograd. U „Agrobanci“, počinje da radi 2006. godine, a već naredne, 2007. godine, na poziciji zamenika rukovodioca Ekspoziture Beograd 1, Filijale Beograd u Sremskoj ulici, počela je da se kali za mesto rukovodioca te ekspoziture, na koje je postavljena 2009. godine. U Banku „Poštanska štedionica“ prelazi u novembru 2012. godine. Do marta 2014. bila je vršilac dužnosti šefa Ekspoziture Beograd 24 u Zemunu. S te pozicije prelazi na mesto samostalnog stručnog saradnika u Službi za poslove podrške radu organa i odbora Banke pri Kabinetu predsednika Izvršnog odbora „Poštanske štedionice“. Od 1. januara do 30. novembra 2018, na mestu pomoćnika direktora Sektora za razvoj proizvoda Banke, angažovala se na uvođenju novih proizvoda i usluga Banke, razvoju i unapređenju postojećih proizvoda, širenju poslovnih aktivnosti, unapređenju procesa rada i obavljala sve druge poslove u nadležnosti Sektora, u vreme kada je ta organizaciona jedinica funkcionisala bez direktora. Od 1. decembra 2018. ona je i zvanično direktor Sektora za razvoj proizvoda Banke. Kontinuiranim usavršavanjem putem profesionalnih obuka stekla je dodatna znanja i savladala veštine dragocene u radu, a svojom kreativnošću, odgovornošću i posvećenošću ostvarenju postavljenih ciljeva unapredila je jedan značajan segment poslovanja Banke „Poštanska štedionica“.

Sarita Olević

član Nadzornog odbora

Rođena 1. septembra 1971. godine u Beranama, stekla je titulu mastera pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na trgovinsko-pravnom modulu. Zaposlena je na mestu višeg savetnika u Funkciji za pravne poslove Kompanije, a Odlukom Izvršnog odbora zadužena je i za obavljanje poslova zamenika lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer). Od 2016. poseduje dozvolu za posredovanje i upisana je u Registar posrednika za rešavanje sporova pri Ministarstvu pravde, te se u Kompaniji nalazi na listi internih medijatora. Predsednica je Sindikalne podružnice Generalne direkcije od 2014. godine, a iste godine Sindikat Kompanije delegirao ju je za učešće u disciplinskim postupcima utvrđivanja nepoštovanja radne discipline zaposlenih. Angažovana je i kao posrednik (medijator) u Centru za mirno rešavanje sporova pri Opštini Voždovac, gde učestvuje u mirnom rešavanju sporova iz različitih oblasti. U periodu od 2017. do 2020. godine bila je predstavnik društvenog kapitala u Skupštini Kompanije, na predlog reprezentativnog sindikata. Aprila 2020. godine imenovana je za člana Nadzornog odbora Kompanije. Član je Udruženja za pravo osiguranja Srbije od 2012, dok je za člana Nadzornog odbora tog udruženja imenovana 2017. godine. Pored visokostručnih i odgovornih poslova koje obavlja u Kompaniji, bavi se i naučnim radom, te je objavila veći broj naučnoistraživačkih radova na sledeće teme: Pravni aspekti korporativnog upravljanja u osiguranju, Modaliteti ugovora u osiguranju, Zaštita korisnika finansijskih usluga u osiguranju kod ugovora na daljinu i Poveravanje poslova trećim licima u osiguranju.

Vladimir Uzelac

član Nadzornog odbora

Vladimir Uzelac je rođen 1979. godine u Beogradu. Diplomirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.
Godine 2012. specijalizovao je Executive programme in banking management na SDA Bocconi u Milanu, Italija. Stekao je zavidno radno iskustvo u bankarskom sektoru, najpre u „Delta banci“, kasnije „Banka Intesa“, od 2003. godine kao viši saradnik u Odeljenju za dokumentarno poslovanje, potom kao relationship menadžer, pa kao direktor za poslovanje s velikim privrednim subjektima 2009. godine. Od 2015. je regionalni direktor za poslovanje sa privredom u Regionalnom centru Beograd. Godine 2017. uspešnu karijeru nastavlja u „AIK banci“ Beograd, na poziciji rukovodioca Službe za poslovanje sa srednjim klijentima. U „Komercijalnu banku“ a. d. Beograd prelazi 2019. godine, najpre kao direktor Sektora za rad sa privredom i velikim klijentima, a potom kao savetnik člana Izvršnog odbora iz oblasti poslova sa privredom.
Vladimir Uzelac je i rezervni oficir Vojske Srbije, sa specijalizacijom iz logistike na Vojnoj akademiji.
Oženjen, otac dvoje dece.
Član je Nadzornog odbora Kompanije Dunav osiguranje od maja 2022. godine.

Sandra Dokić

član Nadzornog odbora

Sandra Dokić rođena je 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta 2005. godine, a master ekonomske studije završila je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Ekonomska politika i razvoj. Pravosudni ispit položila je 2020. godine.
Trenutno je na poziciji državnog sekretara Ministarstva zaštite životne sredine a prethodno je bila vršilac dužnosti pomoćnika ministra za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske integracije. Obavljala je i dužnost sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i savetnika direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Radila je kao zamenik šefa Kabineta potpredsednika Vlade Srbije za socijalnu politiku i društvene delatnosti. Bila je pravni savetnik u Odeljenju za korporativne poslove Brokersko-dilerskog društva „Max Di11“ iz Čačka, filijala Beograd.
Završila je Penzijski kurs u organizaciji Svetske banke u Vašingtonu, SAD, kurs „Pravni aspekti međunarodnih finansijskih institucija“ u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda u Beču, Austrija, kurs iz Finansijske i aktuarske matematike u organizaciji Instituta za osiguranje i aktuarstvo, kurs „Multietničko društvo i uloga dolazećih generacija“ u Sjedinjenim Američkim Državama u organizaciji i pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, sponzorisan od strane Državnog sekretarijata SAD.
Učestvuje u brojnim međunarodnim projektima: TRATOLOW projekat, Projekat Komiteta UNECE-a za politiku životne sredine (SER). Predstavnik je Srbije u regionalnoj Radnoj grupi Zelene agende za Zapadni Balkan. Vlada Republike Srbije imenovala je Sandru Dokić za zamenika generalnog komesara za svetsku izložbu Ekspo 2020 Dubai (EXPO 2020 Dubai).
Govori engleski jezik i služi se poljskim. Udata je i ima tri sina.