Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja podnosi se:

  • na adresu: Makedonska 4, Stari grad, 11000 Beograd
  • elektronskom poštom: ijz@stage.dunav.com.

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacija od javnog značaja u Кompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. su:

  • Mirjana Ilić Milisavljević, Funkcija za pravne poslove;
  • Aleksandar Stanišić, Funkcija za pravne poslove.