Поступите одговорно и осигурајте се
Упркос вашој жељи и труду да посао обављате савесно и одговорно, грешке и пропусти се често дешавају. Закључите осигурање од одговорности и заштитите се од изненадних финансијских трошкова.

Осигурање од опште одговорности

Осигурањем од опште одговорности покрива се законска грађанска одговорност вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица.

Осигурање од одговорности за клиничка испитивања

Уколико обављате клиничка испитивања и желите да свој имовински интерес заштитите од оправданих одштетних захтева трећих оштећених лица за које сте законски одговорни, закључите на време и осигурање од одговорности за клиничка испитивања.

Осигурање од одговорности за производе

Осигурање од одговорности за производе потребно је свим правним лицима која се баве производњом, односно прометом производа, те која имају интерес да покрију своју одговорност за штете причињене трећем лицу. Закључивањем осигурања од одговорности за производе можете слободније и ефикасније да наступате на тржишту, да сачувате углед код својих потрошача и спречите непотребне издатке.

Осигурање од одговорности за штете настале у превозу опасних материја

Ово осигурање је пре свега намењено свим правним лицима која имају законску обавезу да прибаве полису осигурања од одговорности за штете које могу да настану у превозу опасних материја.

Важна питања

У чему је значај и које су специфичности осигурања од опште одговорности?

Сам појам опште одговорности је веома широк, те су и штете које могу наступити и које се могу приписати вашој одговорности небројене. Обим опасности зависи како од тога да ли је реч о угоститељској делатности, одржавању путева, грађевинској делатности, школи, болници или некој другој делатности, тако и од неких других параметара. Закључивањем осигурања од опште одговорности биће вам пружена правна и финансијска заштита од последица основаних одштетних захтева.

Који су ризици покривени осигурањем од опште одговорности?

Покривена је одговорност за штете које настану из ваших послова и активности, из поседовања ствари, из правног односа, из одређеног својства као извора опасности. У то, на пример, спада одговорност из коришћења, поседовања, закупа или плодоуживања земљишта, зграда и просторија које се користе за обављање делатности, као и одговорност из коришћења објеката који служе вашим радницима и слично.
Ако се посебно уговори, покривена је и одговорност за штету насталу због крађе ствари и за чисто финансијску штету, као и одговорност за штете услед загађивања тла и воде.

Шта је покривено осигурањем од одговорности за клиничка испитивања?

Овим осигурањем покривена је законска грађанска одговорност осигураника за штете настале услед смрти, повреде тела или здравља, које су проузроковане издавањем медицинског производа испитанику или његовом употребом од стране испитаника, или на неки други начин предвиђен протоколом клиничког испитивања.
Осигурани случај је сваки догађај који услед излагања испитаника условима и методама дефинисаним протоколом клиничког испитивања доведе до неочекиване или нежељене реакције, незгоде или неког другог неповољног догађаја.

Шта покрива осигурање од одговорности за производе?

Овим осигурањем покривени су будући, неизвесни и од ваше воље независни штетни догађаји који настају од производа са недостатком и на основу којих би треће лице могло захтевати накнаду штете по основу ваше одговорности за производњу или за стављање у промет таквих производа.

Шта покрива осигурање од одговорности за штете настале у превозу опасних материја?

Осигурава се одговорност власника или носиоца права коришћења на роби која има својство опасне материје за штете које могу да настану трећим лицима у току превоза опасних материја, а које за последицу имају смрт, повреду тела или здравља, оштећења ствари и имовине или загађење животне средине.
Осигуравајућа заштита пружа се од штетних последица експлозије, наглог ширења штетних гасова, исцурења опасне материје, оштећења проузрокованих термичким или хемијским дејством споља на превозном средству и осталих неконтролисаних и неочекиваних догађаја који доводе до загађења.

На коју вредност се закључује осигурање од одговорности?

Осигурање се закључује на суму осигурања која представља горњу границу за накнаду штете по једном штетном догађају. Сума осигурања је јединствена за штете на лицима и стварима уколико се другачије не уговори. Осим суме осигурања по штетном догађају, постоји и појам агрегатне суме осигурања, а она представља укупну обавезу осигуравача за цео период осигурања и предмет је уговарања.
Одабир суме осигурања врло је важан у овом случају, јер уједно представља износ до ког, по претпоставци, могу да иду одштетни захтеви трећих лица.

Од чега зависи висина премије осигурања од одговорности?

Висина премије осигурања зависи од избора лимита покрића, тј. суме осигурања како по штетном догађају тако и оне агрегатне, затим од извора опасности, класе опасности, укупног прихода и посебних уговарања.

Шта се све обезбеђује осигурањем од одговорности?

Уколико се против вас поднесе захтев за накнаду штете од стране трећег лица, ми смо, као осигуравач, у обавези да, заједно с вама, учинимо следеће:

  • да предузмемо одбрану од неоснованих и претераних захтева за накнаду штете
  • да удовољимо основаним захтевима за накнаду штете и
  • да накнадимо трошкове судског поступка.
Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурања имовине за пословне кориснике

Уколико сте послодавац који се одговорно брине о својим инвестиционим улагањима и осталим плодовима мукотрпног рада, закључите осигурање од пожара и других опасности или неко друго осигурање.

Осигурање робе у превозу

Роба у транспорту подложна је оштећењу. Увек се бринемо да ли ће безбедно стићи до крајњег одредишта. „Дунав осигурање“ је сигуран партнер за власнике робе, за шпедитере, превознике у друмском, железничком и у поштанском саобраћају.

Подршка при лечењу тежих болести

Трошкови лечења могу постати прави изазов за већ оптерећен породични буџет. Закључите осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција или осигурање Канцер протецтион и обезбедите себи подршку која ће вам омогућити …