Премостите штете и обезбедите себи неометан рад
Многобројне опасности могу нанети огромну штету вашој компанији и оставити непремостиве последице по ваше пословање – мислите о томе на време.

Осигурање имовине од пожара

Предмет осигурања могу бити различити грађевински објекти и друге непокретности, објекти индустријских и занатских организација, објекти пољопривредних газдинстава, путеви, намештај, машине, апарати, уређаји, залихе, новац и слично. Осигурани су од основних ризика (пожар, удар грома, експлозија, олуја, град итд), као и од бројних допунских ризика у зависности од ваших потреба.

Уколико сте закључили осигурање имовине од пожара, можете уговорити и осигурање од прекида пословања због остварења ризика који је предмет осигурања.

Осигурање имовине од провалне крађе и разбојништва

Предмет осигурања могу бити намештај, уређаји, машине, залихе, уметничка дела, књиге, збирке, вредни предмети, готов новац у разним сместиштима, мењачницама, банкама и у преносу, а такође и драгоцености, менице, чекови, акције и сл. Осигуравајућа заштита се пружа од извршења или покушаја извршења провалне крађе и разбојништва, као и од последица обести и вандализма у току извршења провалне крађе.

Осигурање стакла од лома

Осигурањем се пружа осигуравајућа заштита од уништења или оштећења предмета осигурања (свих врста стакала и огледала, плоча од мермера и вештачког камена, санитарија, уличних огледала, споменика од камена, бетона и метала, рекламних паноа, неонских и ЛЕД неонских цеви, светлећих натписа и реклама) услед остварења било којих опасности.

Осигурање машина од лома и неких других опасности

Овим осигурањем пружа се осигуравајућа заштита од оштећења или уништења машина, машинских уређаја, апарата, инсталација, далековода, кабловских водова, цевовода, нафтовода, гасовода и топловода, инсталација централног грејања и климатизације, лифтова, рачунара и др. услед непредвиђеног и изненадног штетног догађаја, као и услед неспретности, нехата и зле намере радника или других лица. Уз осигурање машина од лома, можете уговорити и осигурање од прекида пословања због лома машина, као и осигурање залиха у процесу производње од штета насталих као последица оштећења или уништења производне опреме услед незгоде у погону.

Осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја

Предмет осигурања су електронски рачунари и слични уређаји са опремом, помоћне машине, клима уређаји, као и енергетски уређаји и инсталације. Осигурани су од пожарних ризика, деловања воде и паре, лома машина, провалне крађе и разбојништва и др. Ако се тако посебно уговори, предмет осигурања могу бити и материјална вредност носача спољних података, вредност података на носачима података, као и трошкови за најам другог рачунара.

Осигурање преносивих уређаја, апарата, инструмената и рачунарске технике

Предмет осигурања су преносиви апарати, уређаји, инструменти и рачунарска техника који служе за снимање, репродукцију звука и слике, дијагностику (медицинску и техничку), мерење, контролу, геолошка и друга истраживања, као и за обраду података. Осигурани ризици су уништење, оштећење или нестанак осигуране ствари за време употребе и ускладиштења, као и за време превоза, а осигурање се односи на пожар, удар грома, експлозију, олују, град, поплаву и бујице, изливање воде из инсталација, лом машина, провалну крађу и разбојништво и друге опасности.

Осигурање залиха у хладњачама

Залихе робе за продају или залихе у фази прераде смештене у хладњачама можете осигурати од основних ризика (последичне штете услед квара уређаја за хлађење и инсталација, пожар, удар грома, експлозија, олуја, удар сопственог моторног возила и сопствене покретне радне машине, град, пад летелице, манифестације и демонстрације, провална крађа) и бројних допунских ризика у зависности од ваших потреба.

Осигурање објеката у изградњи и/или монтажи

Осигурање објеката у изградњи/монтажи може се закључити за све типове грађевинских/монтажних објеката и конструкција, као и за њихове реконструкције, адаптације, доградње и санације. Ово осигурање пружа свеобухватно покриће с обзиром на то да се поред директне штете на радовима може покрити и одговорност извођача радова за штете причињене трећим лицима.

Бизнис Бонус пакети

Бизнис бонус пакете креирали смо за потребе малих правних лица и предузетника. Ови пакети нуде комбиновано осигуравајуће покриће кроз обавезан основни пакет (садржи осигурање од пожара и других опасности, осигурање од провалне крађе и разбојништва, лом стакла, осигурање запослених од последица несрећног случаја), као и изборна покрића специфична за вашу делатност, те напослетку бонус покрића.

Из наше палете пакета препоручујемо вам:

  • Пакет за трговинску делатност
  • Пакет за производњу и занатство
  • Пакет за угоститељску делатност
  • Пакет за услужне делатности неге и улепшавања
  • Пакет за услужне делатности – бирои, канцеларије и агенције

У зависности од обима пословања и потреба ваше фирме, Компанија „Дунав осигурање“ може вам понудити широк дијапазон осталих услуга са различитим врстама осигуравајућих покрића и ризика.

Важна питања

Од чега зависи висина премије?

Висина премије осигурања зависи од висине суме осигурања, начина уговарања, трајања осигурања, обима и ширине покрића, као и других елемената који се тичу ризика у одређеној врсти осигурања.

На коју вредност се закључује осигурање?

Осигурање се закључује на суму осигурања која представља вредност предмета осигурања. Сума осигурања је уједно и максималан износ који се може исплатити у случају остварења неког од ризика. У случају уништења или нестанка ствари, висина накнаде утврђује се према вредности осигуране ствари у време настанка осигураног случаја, умањеној за вредност остатка, уколико га у конкретном случају има, а уколико је дошло до оштећења – у висини трошкова оправке уз умањење за износ процењеног рабаћења (уколико није другачије уговорено) и вредности остатка.

Која све осигурања имовине постоје?

Поред наведених, у понуди Компаније „Дунав осигурање“ постоје осигурања имовине која покривају многобројне ризике и која можете закључити у зависности од својих потреба, попут осигурања спортских, уметничких и сличних приредби од атмосферских падавина, осигурања излагача на сајмовима, осигурања имовине од свих ризика, осигурања електропривредних организација, рудника и других великих пословних субјеката, као и осигурање продужене гаранције и др.

Могу ли да осигурам соларне панеле и друге обновљиве изворе енергије?

Да, наша компанија осигурава различите врсте обновљивих извора енергије ( мини-хидроелектране, ветро-паркове, соларне панеле итд) од ризика за које је уговарач осигурања заинтересован, како током фазе изградње тако и током употребе (пожарни ризици, лом машина и сл.).

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Добровољно здравствено осигурањe

Брига о здрављу постала је један од најважнијих изазова с којима живимо. Закључите полису добровољног здравственог осигурања и обезбедите себи или својим запосленима брзу медицинску заштиту.

Остала осигурања од одговорности

Осигурањем од одговорности покрива се законска грађанска одговорност вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица. Закључите осигурање …

Осигурање робе у превозу

Роба у транспорту подложна је оштећењу. Увек се бринемо да ли ће безбедно стићи до крајњег одредишта. „Дунав осигурање“ је сигуран партнер за власнике робе, за шпедитере, превознике у друмском, железничком и у поштанском саобраћају.