Budite uvek korak ispred mogućeg problema
Nezgode i povrede sastavni su deo svakodnevnog života. Niko među nama nije pošteđen mogućih problema s nezgodama, ali prednost ima onaj ko obezbeđivanjem osiguravajućeg pokrića za slučaj nezgode predupredi neprijatnost.

Šta podrazumeva osiguranje od nezgode

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji za posledicu imaju njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć, ili prolaznu nesposobnost za rad.

Ovo osiguranje pruža pokriće i odgovarajuću naknadu za slučaj:

• Smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode)
• Trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja (nezgode)
• Troškova lečenja usled nesrećnog slučaja (nezgode)
• Dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad usled nesrećnog slučaja (nezgode)
• Gubitka zarade (kod obaveznog osiguranja)
• Troškova spasavanja (kod osiguranja članova planinarskog i speleološkog saveza)

Koje vrste osiguranja od nezgode postoje

Naša ponuda pruža sledeće oblike osiguranja od nezgode:

• Pojedinačno ili paušalno osiguranje lica
• Kolektivno osiguranje zaposlenih od nezgode
• Kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti
• Osiguranje članova domaćinstva
• Osiguranje vozača, putnika i radnika u motornim vozilima
• Osiguranje članova sportskih organizacija
• Osiguranje članova lovačkih i ribolovačkih organizacija
• Osiguranje članova dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke delatnosti
• Osiguranje letačkog osoblja i putnika u avionu i drugim vazduhoplovima
• Osiguranje članova kulturno-umetničkih društava
• Osiguranje dece
• Osiguranje učenika i studenata
• Osiguranje studenata za vreme boravka u inostranstvu
• Osiguranje članova omladinskih i studentskih zadruga
• Osiguranje gostiju hotela, motela i drugih objekata za primanje gostiju na smeštaj
• Osiguranje posetilaca kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi
• Osiguranje turista i izletnika
• Osiguranje pretplatnika listova, ulagača na štednju i slično
• Osiguranje demontera mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava
• Osiguranje kaskadera i akrobata
• Osiguranje učesnika kurseva skijanja i plivanja
• Osiguranje učesnika sportskih igara, omladinskih i dečjih olimpijada
• Osiguranje ronilaca
• Osiguranje putnika u javnom prevozu (dobrovoljno)
• Osiguranje lica (rekreativci) koji upotrebljavaju žičare i uspinjače
• Osiguranje članova planinarskog i speleološkog saveza
• Osiguranje putnika u javnom prevozu (obavezno)
• Osiguranje od porodične nezgode vlasnika tekućih računa

Važna pitanja

Ko može da zaključi individualno osiguranje od nezgode?

Individualno osiguranje od nezgode mogu da zaključe sva lica prema svojim željama ili potrebama, osim lica koja su potpuno lišena poslovne sposobnosti

Ko može da zaključi kolektivno osiguranje od nezgode?

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene ili članove, bez obzira na zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost ili godine života, ali ne i za lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Ko može da zaključi osiguranje članova domaćinstva?

Ovo osiguranje može da ugovori svaki član domaćinstva ili svako pravno lice koje ima interes da osigura svoje članove i njihovu porodicu, odnosno domaćinstvo, od rođenja pa do navršenih 75 godina, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost. Izuzetak su lica potpuno lišena poslovne sposobnosti koja su u svakom slučaju isključena iz osiguranja. Može da se ugovori kao individualno (svi članovi jednog domaćinstva) ili kao kolektivno (svi članovi najmanje pet domaćinstava).

Ko može da zaključi osiguranje dece?

Ovo osiguranje može da ugovori rоditеlј ili stаrаtеlј dеtеtа do 14 godina, ali i svаkо drugо fizičkо ili prаvnо licе kоје imа intеrеs dа zаklјuči оvо оsigurаnjе. Zaključivanjem ugovora o osiguranju dete će biti оsigurаno оd nеsrеćnih slučајеvа kао štо su: pаd, оkliznućе, udаr nеkim prеdmеtоm, udаr struје ili grоmа, sаоbrаćајnе nеzgоde, rаnjаvаnjа, оpеkоtine, trоvаnje i dr, kојi zа pоslеdicu mоgu imаti invаliditеt, оdnоsnо prelоm kоsti, trоškоvе lеčеnjа, bоrаvаk u bоlnici ili smrt оsigurаnikа.

Ko može da zaključi osiguranje učenika i studenata?

Ovo osiguranje može da zaključi škola (оsnоvnа, srеdnjа i stručnа škоlа, višа, visоkа škola) ili fаkultеt, zа svоје rеdоvnе i vаnrеdnе učеnikе, оdnоsnо studеntе, bеz оbzirа nа njihоvо zdrаvstvеnо stаnjе, оpštu rаdnu spоsоbnоst i gоdinе živоtа. Оsigurаnjе pоkrivа nеsrеćnе slučајеvе kојi sе dogode u toku 24 sata u vreme trajanja osiguranja, i to ne samo u školi, već i kоd kućе, nа spоrtskоm tеrеnu, izlеtu, lеtоvаnju i na svim drugim mеstimа.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranja imovine za poslovne korisnike

Ukoliko ste poslodavac koji se odgovorno brine o svojim investicionim ulaganjima i ostalim plodovima mukotrpnog rada, zaključite osiguranje od požara i drugih opasnosti ili neko drugo osiguranje.

Ostala osiguranja od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pokriva se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. Zaključite osiguranje …

Podrška pri lečenju težih bolesti

Troškovi lečenja mogu postati pravi izazov za već opterećen porodični budžet. Zaključite osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija ili osiguranje Cancer Protection i obezbedite sebi podršku koja će vam omogućiti …