Осигурајте се на време и не мислите на финансијске губитке
Odštetni zahtevi, podneti protiv vaše firme ili protiv pojedinaca, mogu biti strahovito visoki, naročito kada su u pitanju štete koje nisu limitirane opipljivim vrednostima. Osnovani zahtevi će se realizovati i naneti vam velike finansijske gubitke, a na neosnovane zahteve utrošićete vreme i energiju.

Осигурање од професионалне одговорности

Осигурана професионална одговорност осигураника представља одговорност за стручну грешку или пропуст који настану обавлјањем послова за које је осигураник регистрован, а у току реализације уговора који је осигураник заклјучио за наведене послове. Грешке и пропусти представлјају кршење или одступање од постојећих правила струке, утврђених професионалним стандардима и нормативима, односно неизвршење и непоступање са пажњом доброг стручњака, за шта је осигураник одговоран у складу са законом.

Креирали смо услуге у складу са специфичностима професије и посла којим се бавите, јер нам је ваша заштита на првом месту.

У нашој понуди можете наћи различите врсте осигурања од професионалне одговорности.

 • Професионална одговорност лекара
 • Професионална одговорност инжењера
 • Професионална одговорност ревизора
 • Професионална одговорност адвоката
 • Професионална одговорност јавних извршитеља
 • Професионална одговорност јавних бележника
 • Професионална одговорност стечајних управника
 • Професионална одговорност посредника у осигурању
 • Професионална одговорност посредника у промету и закупу непокретности
 • Професионална одговорност управника стамбене јединице
 • Професионална одговорност проценитеља вредности непокретности
 • Професионална одговорност сертификационих тела и пружалаца квалификоване услуге од поверења

И то није све. Сходно специфичностима професије и посла којим се бавите, можемо креирати услугу којом ћемо заштитити ваше имовинске интересе.

Важна питања

Који су ризици покривени осигурањем од професионалне одговорности?

Овим осигурањем покривена је професионална одговорност осигураника за чисто финансијске штете причињене другим лицима, које су проузроковане обављањем делатности.

Од чега зависи висина премије осигурања од професионалне одговорности?

Висина премије зависи од врсте професионалне одговорности, затим од суме осигурања, оствареног прихода, статуса осигураника, активних пословних активности осигураника и других релевантних параметара.

Шта се све обезбеђује осигурањем од професионалне одговорности?

Уколико се против вас поднесе захтев за накнаду штете од стране трећег лица, ми, као осигуравач, у обавези смо да, заједно са вама, учинимо следеће:

 • да предузмемо одбрану од неоснованих и претераних захтева за накнаду штете
 • да удовољимо основаним захтевима за накнаду штете и
 • да накнадимо трошкове судског поступка.
Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Ауто одговорност

Осигурање од ауто-одговорности, обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, је законом предвиђено обавезно осигурање које се закључује приликом регистрације моторних возила.

Каско осигурање

Уколико желите да се потпуно заштитите у случају сваке материјалне штете настале на вашем возилу у земљи и иностранству, као и у случају нестанка возила, морате поседовати полису каско осигурања. Каско осигурање решава мноштво свакодневних ситуација.

Помоћ на путу

Обезбеђујемо вам помоћ 24 сата, сваког дана у години, у Србији, Европи укључујући и читаву територију Турске, као и покриће трошкова у случају када осигурано возило није у возном стању или је неподобно за даљу сигурну вожњу.