Предупредите проблем!
Живот зна да буде непредвидив, да донесе нежелјене и трагичне догађаје који породици, поред емотивног губитка, могу донети и финансијске проблеме. Мислите на своје вољене на време и обезбедите им сигуран живот без неугодних догађаја и непредвидивих ситуација.

Доживотно и Доживотно заједно

Доживотно осигурање живота важи само за случај смрти осигураника, за једно лице, при чему се уговорена осигурана сума исплаћује кориснику или корисницима наведеним у полиси.

Доживотно узајамно осигурање важи само за случај смрти осигураника, где се једном полисом осигуравају два лица која имају заједнички интерес (брачни другови, чланови породице, пословни партнери…). Када у току трајања осигурања наступи смрт једног од осигураника, осигурана сума се исплаћује преживелом осигуранику. У случају смрти оба осигураника у исто време, осигурана сума исплаћује се кориснику или корисницима наведеним у полиси, односно законским наследницима уговарача осигурања ако корисник није одређен.

Поред основног осигурања, постоји могућност закључења и заштите од допунских ризика – осигурање од последица незгоде.

Мој ризико и Мој ризико заједно

Ризико-осигурањем живота обезбеђује се висока осигурана сума за ниску премију:

  • Осигурање само за случај смрти осигураника, за једно лице, у току уговореног трајања осигурања
  • Узајамно осигурање живота само за случај смрти осигураника у току уговореног трајања осигурања
  • Једном полисом осигуравају се два лица која имају заједнички интерес (брачни другови, чланови породице, пословни партнери…)
  • Када у току трајања осигурања наступи смрт једног од осигураника, осигурана сума исплаћује се преживелом осигуранику
  • У случају смрти оба осигураника у исто време, осигурана сума исплаћује се кориснику или корисницима наведеним у полиси, односно законским наследницима уговарача осигурања уколико корисник није одређен

Поред основног осигурања, постоји и могућност закључења заштите од допунских ризика – осигурање од последица незгоде.

Мој кредит +

Ова услуга намењена је онима који отплаћују банкарске кредите, а озбиљно и одговорно размишљају о непријатним материјалним последицама које могу да задесе њихову породицу услед немилог догађаја. У случају губитка живота корисника кредита, породица не наслеђује дуг и остаје финансијски заштићена, јер се неотплаћени износ кредита у целости измирује.

Ризико колектива

Успех сваке компаније зависи од њених запослених. Сви озбиљни послодавци, који су свесни шта значи задовољан радник, брину о њима и њиховим породицама.
Колективно осигурање живота запослених намењено је послодавцима који одговорно и озбилјно размишлјају о породицама својих запослених, као и о непријатним материјалним последицама које могу задесити породицу у случају смрти запосленог.
Осигурање нема штедни део, те зато омогућава високе осигуране суме по веома повољним премијама.
Поред основног осигурања, постоји могућност закључења колективног осигурања радника од последица несрећног случаја (незгоде).

Допунско осигурање од незгоде

Ово осигурање може се уговорити само уколико је уговорено основно осигурање живота.
Осигурани ризици су смрт услед незгоде и трајни инвалидитет услед незгоде.
Допунски ризици које можете уговорити јесу смрт осигураника услед саобраћајне незгоде; прелом кости као последица несрећног случаја; хируршка интервенција као последица несрећног случаја; боравак осигураника у болници ради лечења од последица несрећног случаја (дневна накнада за боравак у болници).

Важна питања

Ко може да се осигура полисом „Доживотно“ и „Доживотно заједно“?

Могу се осигурати особе од навршених 15 до навршених 80 година живота.

Ко може да се осигура полисом „Мој ризико“ и „Мој ризико заједно“?

Могу се осигурати особе од навршених 15 година до навршене 74 године живота, при чему истек осигурања не може бити после календарске године у којој осигураник навршава 75 година старости.

Ко може да се осигура полисом „Мој кредит +“?

Могу се осигурати особе од 15 година до 74 године живота, с тим да збир приступне старости осигураника и година трајања осигурања (рок отплате кредита) не прелази 75.

На који период се закључује?

– „доживотно“ и „доживотно заједно“ важе доживотно;
– „Мој ризико“ и „мој ризико заједно“ важе од 1 до 25 година;
– „Мој кредит +“ важи за период који одговара року отплате кредита, с тим што тај рок не може бити краћи од годину дана, нити дужи од 30 година;
– „Ризико колектива“ важи годину дана.

Плаћање премије?

Висину премије одређујете сами, у складу са својим финансијским могућностима и будућим плановима. Премија се може плаћати у месечним, кварталним, полугодишњим или годишњим ратама. Код услуге МОЈ КРЕДИТ + премија се може плаћати месечно или годишње. Премија се уговара у динарима или девизама у зависности од валуте у којој је кредит одобрен.

Шта још треба да знам о осигурању „Мој кредит +“?

Висина осигуране суме у првој години осигурања одговара висини одобреног кредита, а у наредним годинама опада у складу са динамиком отплате кредита. Ову полису осигурања живота уговарач може дати у залог банци која му је одобрила кредит.

Покривени осигурани ризици за „Ризико колектива“?

Смрт осигураника у току трајања осигурања подразумева и смрт услед болести и смрт од последица несрећног случаја (незгоде). Осигурање покрива 24 сата дневно, свуда и на сваком месту, а не само на радном месту.

Шта још треба да знам о осигурању „Ризико колектива“?

Уговарач осигурања је правно лице (послодавац или синдикат).
Осигурањем су обухваћени сви запослени без обзира на здравствено стање, године живота и општу радну способност. Осигурањем су обухваћена сва лица у радном односу код уговарача осигурања, а могу бити и лица која са уговарачем осигурања имају заклјучен уговор о ангажовању ван радног односа, као и чланови синдиката. Висина осигуране суме утврђује се на основу просечне приступне старости свих осигураника на почетку осигурања и једнака је за све осигуранике.

Шта још треба да знам о допунском осигурању од незгоде?

Ово осигурање траје најкасније до престанка основног осигурања живота уз које је заклјучено. Допунско осигурање може бити уговорено и у току трајања осигурања живота и престати пре истека осигурања живота. Истеком/раскидом/капитализацијом или откупом осигурања живота, престаје и допунско осигурање од последица несрећног случаја (незгоде). Осигуравајућа заштита за сваки ризик посебно се уговара и премија се посебно обрачунава. У случају смрти осигураника као последице несрећног случаја, исплаћују се и осигурана сума за смрт по основном осигурању и осигурана сума за смрт по допунском осигурању.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са вашим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Каско осигурање

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.

Подршка при лечењу тежих болести

Трошкови лечења могу постати прави изазов за већ оптерећен породични буџет. Закључите осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција или осигурање Канцер Протецтион и обезбедите себи подршку која ће вам омогућити …