Пловите мирним водама!
Пловидба на води, поред лепог искуства, треба да носи и сигурност. Осигурајте се на време и крените у безбрижну пловидбу.

Пловила на унутрашњим водама

Ово осигурање намењено је путничким бродовима, хидрокрилним бродовима, бродовима-ресторанима, теретним бродовима – самохоткама, потискивачима, тегљачима, техничким пловним објектима, баржама, тегљеницама, багерима, пристанима, сплавовима-ресторанима, рибарским бродовима и другим пловилима.
Неки од основних ризика који су покривени јесу потпуни губитак пловног објекта услед пловидбене незгоде, елементарне непогоде, пожара, незгоде при укрцају, прекрцају, искрцају или премештању терета, експлозије, удара копненог превозног средства, крађе или отмице целог пловног објекта, непажње заповедника или чланова посаде, провалне крађе и разбојништва, те незгоде на броду приликом доковања.
Поред основних ризика, можете уговорити и шире и пуно покриће.
Додатно можете закључити и покриће одговорности бродара (P&I).

Чамци на унутрашњим водама

Овим осигурањем могу се осигурати јахте, чамци, хидроглисери, једрилице, дрварице скеле, сплавови, понтони, кућице на сплаву, понтонски мостови.
Под основним ризицима подразумева се потпун губитак настао услед пловидбене незгоде, невремена, бродолома, удара грома, земљотреса, судара с другим пловним објектом, удара у обалу, пожара, последица скривене мане на трупу чамца или погонском мотору, експлозије, провалне крађе или насилног одузимања целог чамца, оштећења услед зле намере или непажње од стране трећих лица или неких других оштећења.
Поред основних ризика, могуће је уговорити и пуно покриће.

Одговорност власника чамаца према трећим лицима

Сви власници чамаца са сопственим погоном, снаге мотора преко 15кW, који се сагласно прописима о регистрацији чамаца уносе у одговарајући уписник, дужни су да осигурају свој чамац од одговорности за штету коју употребом чамца причине трећим лицима.
Осигурани ризици су смрт, повреда тела, нарушавање здравља.
Можете закључити и додатно добровољно осигурање од одговорности власника пловних објеката. Тим осигурањем покривена је одговорност за штету причињену трећим лицима употребом пловног објекта која настаје уништењем односно оштећењем ствари.

Одговорност из делатности марина и оправљача пловних објеката

Осигуравач одговорности из делатности марина обавезан је да осигуранику плати све штете причињене трећим лицима, настале као последица његове одговорности или одговорности лица за које он одговара.
Осигурање одговорности осигураника као оправљача пловних објеката пружа покриће за причињене штете и/или трошкове трећим лицима, услед доказане кривице или кривице лица за које осигураник одговара.

Осигурање бродова у изградњи

Предмет осигурања су бродови у изградњи док се налазе у бродоградилишту или у другим просторијама бродоградитеља, у луци или месту градње где се бродоградилиште налази, од постављања кобилице до завршетка пробних вожњи. Осим брода, предмет осигурања су и бродске машине, опрема и материјал потребан за изградњу, још пре уношења у брод.

Važna pitanja

Који ризици спадају у шире и пуно покриће код осигурања пловила на унутрашњим водама?

Поред основног ризика, неки од ризика из ширег покрића подразумевају и делимично покриће оштећења на трупу, моторима, пропелерима, погонским машинама, опреми и инвентару.
Под пуним покрићем подразумева се најшире покриће делимичних оштећења, трошкови уклањања оштећеног пловног објекта или олупине по налогу надлежног органа, али само до 10% осигураног износа.

Шта подразумева покриће одговорности бродара (P&I)?

P&I (Protecting & Indemnity) је услуга која подразумева учлањење вашег пловног објекта у неки од водећих европских P&I клубова, у циљу обезбеђења међународно признатог покрића одговорности бродара за штете настале из употребе брода: према трећим лицима, путницима, посади, преузетом терету, за еколошке штете итд.

Шта подразумева пуно покриће осигурања чамаца на унутрашњим водама?

Обухваћена су и сва делимична оштећења на трупу, на погонским моторима, опреми и инвентару осигураног чамца, као и провална крађа, уз услов да су отуђени делови били смештени у закључаном простору. Осигурањем су, у границама пруженог покрића, покривени и разумно учињени трошкови спасавања уколико је оно било успешно. У случају неуспелог спасавања, трошкови таквог спасавања надокнадиће се само ако су учињени уз изричиту сагласност осигуравача.

Шта су осигурани ризици за одговорност из делатности марина?

Штете на пловном објекту док се овај налази под надзором осигураника ради чувања и одржавања у простору марине, или ако је напустио марину због извођења радова који се не могу извести у простору марине, под условом да је брод све време под надзором; штете на демонтираним деловима брода у кругу марине, искључујући крађу или нестанак демонтираног дела; штета од провалне крађе ствари на броду и њему припадајућих делова док се налазе у простору марине; штета услед смрти, повреде тела или здравља трећег лица, са изузетком радника осигураника и његових коопераната; штете на имовини трећих лица.

Шта су осигурани ризици за одговорност оправљача пловних објеката?

Штете настале на пловном објекту, бродској опреми, резервним деловима или терету док је пловни објекат код осигураника; штете настале на имовини трећих лица; трошкови и накнаде у вези са сопственом одговорношћу за губитак живота или повреде тела које су проузроковане непосредно или посредно; трошкови одбране од неоснованих и претераних захтева за накнаду штете из основа делатности до којих је дошло на пловним објектима или због њих, док су били у државини осигураника.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Осигурања имовине за пословне кориснике

Уколико сте послодавац који се одговорно брине о својим инвестиционим улагањима и осталим плодовима мукотрпног рада, закључите осигурање од пожара и других опасности или неко друго осигурање.

Осигурање робе у превозу

Роба у транспорту подложна је оштећењу. Увек се бринемо да ли ће безбедно стићи до крајњег одредишта. „Дунав осигурање“ је сигуран партнер за власнике робе, за шпедитере, превознике у друмском, железничком и у поштанском саобраћају.