Zaštitite na vreme svoje useve i plodove
Grad, poplava, mraz – samo su neke od nepogoda koje je teško predvideti, zbog čega osiguranje useva i plodova predstavlja najsigurniji način da poljoprivrednici zaštite svoja dobra tokom čitave godine.

Predmet osiguranja

• Ratarski i povrtarski usevi
• Plodovi voća
• Lekovito bilje
• Usevi i plodovi koji se gaje u staklenicima i plastenicima
• Voćni, lozni i šumski sadni materijal
• Stabla voća i čokoti vinove loze, kao i mladih šumskih kultura

Pokriveni rizici

Osnovni rizici

• Grad
• Požar
• Udar groma

Dopunski rizici

• Poplava
• Oluja
• Prolećni mraz
• Jesenji mraz
• Zimsko izmrzavanje

Važna pitanja

Kako se određuje vrednost na koju se osiguravaju usevi i plodovi?

Osiguravaju se na vrednost koju odredi osiguranik, a na osnovu stvarne vrednosti očekivanog prinosa kulture. Stvarnu vrednost očekivanog prinosa određuju očekivani prinos (kg/ha) i tržišna cena na veliko, koja se formira u vreme žetve odnosno berbe. Ugovorene vrednosti prinosa i cena mogu se usklađivati s njihovim stvarnim vrednostima tokom trajanja osiguranja – vegetacionog perioda.

Koja su prava i obaveze osiguranika?

Osiguranjem useva i plodova, osiguranik stiče pravo da naknadi štetu koja nastane kao posledica oštećenja odnosno uništenja useva i plodova od osiguranih rizika. Da bi ostvario naknadu štete prema ugovorenom obimu i visini, osiguranik mora da ispuni sledeće obaveze:
• pri zaključenju ugovora – da osigura sve površine pod usevima i plodovima iste vrste koje poseduje
• tokom trajanja osiguranja – da plaća premiju osiguranja prema ugovorenim rokovima
• kad nastupi osigurani rizik – da odmah po saznanju prijavi štetu osiguravaču, pruži osiguravaču sve podatke i dokaze kojima raspolaže radi utvrđivanja uzroka i visine štete; na oštećenim usevima i plodovima moraju se, pored redovnih agrotehničkih mera, preduzeti i dodatne agrotehničke mere u cilju ograničenja štetnih posledica.

Koliko košta osiguranje jednog hektara pšenice?

Visina premije osiguranja zavisi od stepena biološke osetljivosti kulture na dejstvo osiguranog rizika i stepena gradobitnosti područja na kojima se gaji usev odnosno plod.

Primer: osiguranje 1 ha pšenice od osnovnog rizika (grad, požar i udar groma)

Očekivani prinos 5.000 kg/ha, sa cenom od 20 RSD/kg, daje vrednost (sumu osiguranja) od 100.000 RSD/ha. Na tu vrednost, osiguranik bi trebalo da plati premiju osiguranja u visini 2.000 RSD/ha.

Kako se plaća premija osiguranja?

Premija osiguranja se može platiti u celosti prilikom zaključenja ugovora ili u ratama, čija je dinamika dospeća plaćanja usklađena s dinamikom ostvarivanja prihoda u poljoprivredi. Osiguranik može ostvariti popust na premiju osiguranja u zavisnosti od trajanja ugovora, modela osiguranja (kolektivna osnova) i slično.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranje životinja

U osiguranju životinja postoji stalna opasnost od nastanka šteta koje mogu poremetiti proizvodnju i dovesti do neočekivanih gubitaka. Naš cilj je da vam omogućimo nesmetan i bezbrižan uzgoj životinja, kako biste eventualne …

Osiguranje lične imovine

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Kasko osiguranje

Zaštitite svoje vozilo, oslušnite šapat motora i krenite!
Ukoliko želite da se zaštitite u slučaju materijalne štete na svom vozilu, u zemlji i inostranstvu, tu je kasko osiguranje. Ne dozvolite da vas bilo šta iznenadi.