Od 1. avgusta, Kompanija „Dunav osiguranje“ obezbedila je svim aktivnim korisnicima taho kartica, kao i svim vozačima – licima od 18 do navršenih 70 godina starosti koji tek podnose zahtev za izdavanje taho kartice na prodajnim mestima  Kompanije „Dunav osiguranje“ ili „Dunav auta“ – mogućnost da zaključe i polisu putnog zdravstvenog osiguranja (PZO) u trajanju od godinu dana, uz dodatnu mogućnost zaključenja pokrića za Covid 19.

Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida 19 ili bez njega može se zaključiti za sve evropske zemlje, Rusiju i Tursku, sa sumom osiguranja od 30.000 evra.

Kao društveno odgovorna Kompanija, mi brinemo o dobrobiti svojih osiguranika i zdravlju svih ljudi. Stoga smo bili prva osiguravajuća kuća u Srbiji koja je i u trenutku izbijanja epidemije koronavirusa u širokoj paleti usluga životnih osiguranja imala pokriće za rizike od epidemija i pandemija, da bismo potom pokriće za rizik obolevanja od Covida 19 uvrstili i u naše druge osiguravajuće usluge. Sada to pokriće možete zaključiti i uz taho kartice, i to na godišnjem nivou.

Uz ugovoreno pokriće za Covid 19 na godišnjem nivou, premija sa učešćem u šteti iznosi 36 evra plus PDV, dok premija bez učešća osiguranika u šteti iznosi 50 evra plus PDV.

Godišnja premija PZO bez pokrića za Covid 19 sa učešćem osiguranika u šteti iznosi 18 evra plus PDV, a bez tog učešća 25 evra plus PDV. Ako se pokriće za Covid 19 ugovara sa trajanjem do 30. septembra ove godine, godišnja premija PZO sa učešćem osiguranika u šteti iznosi 27 evra plus PDV, a bez navedenog učešća 37,50 evra plus PDV.

Budite odgovoran vozač i savestan putnik. Od sada na jednom mestu pribavite i taho karticu i putno zdravstveno osiguranje.

Dodatno pokriće za Covid 19 obuhvata:

  • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije Covidom 19;
  • troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;
  • troškove bolničkog lečenja u skladu sa Uslovima;
  • troškove repatrijacije do 5.000 evra u skladu sa Uslovima.

Dodatno pokriće za Covid 19 ne obuhvata:

  • preventivno testiranje na Covid 19;
  • troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Birajte bezbrižno putovanje uz taho kartice i putno zdravstveno osiguranje. Izaberite rutu s prijateljem na putu!