OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Ovo osiguranje pruža pokriće i odgovarajuću naknadu za slučaj:

 • Smrti usled nezgode,
 • Trajnog invaliditeta usled nezgode,
 • Troškova lečenja usled nezgode,
 • Dnevne naknade u slučaju prolazne nesposobnosti za rad usled nezgode,
 • Gubitka zarade (kod obaveznog osiguranja),
 • Troškova spasavanja (kod osiguranja članova planinarskog i speleološkog saveza).

Smrt usled nezgode i trajni invaliditet su osnovni rizici, a svi ostali su dopunski. Dopunski rizici, predviđeni određenim oblikom osiguranja, mogu se ugovoriti samo uz osnovne.

Svako fizičko ili pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama ili potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Premija se po pravilu plaća unapred, u celosti, prilikom zaključenja ugovora, ukoliko nije ugovoreno plaćanje u obrocima (polugodišnje, kvartalno, mesečno).

Srazmerno smanjenom riziku navedena premija može se umanjiti do 50%.

Da bi se ostvarila prava iz osiguranja, moraju se izvršiti sledeće obaveze:

 • Da se plaća premija osiguranja prema ugovorenim rokovima.
 • Kada nastane osigurani slučaj, da se izvrši prijava osiguravaču, da mu se pruže svi podaci i dokazi radi utvrđivanja uzroka i visine nastale obaveze.

Naša ponuda pruža sledeće oblike osiguranja:

 • Pojedinačno osiguranje lica,
 • Kolektivno osiguranje zaposlenih,
 • Osiguranje članova domaćinstva,
 • Paušalno osiguranje lica,
 • Vozača, putnika i radnika u motornim vozilima,
 • Članova sportskih organizacija,
 • Članova lovačkih i ribolovačkih organizacija,
 • Članova dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke delatnosti,
 • Letačkog osoblja i putnika u avionu i drugim vazduhoplovima,
 • Članova kulturno-umetničkih društava,
 • Dece,
 • Učenika i studenata,
 • Studenata za vreme boravka u inostranstvu,
 • Članova omladinskih i studentskih zadruga,
 • Gostiju hotela, motela…
 • Posetilaca kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi,
 • Turista i izletnika,
 • Pretplatnika listova, ulagača na štednju i slično,
 • Demontera mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava,
 • Kaskadera i akrobata,
 • Ferijalaca na letovanju, zimovanju i logorovanju,
 • Učesnika kurseva skijanja i plivanja,
 • Učesnika sportskih igara, omladinskih i dečijih olimpijada,
 • Ronilaca,
 • Putnika u javnom prevozu (dobrovoljno),
 • Lica (rekreativci) koji upotrebavljaju žičare i uspinjače,
 • Članova planinarskog i speleološkog saveza,
 • Putnika u javnom prevozu (obavezno),
 • Osiguranje porodične nezgode vlasnika tekućih računa.