Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost  osiguranika za čisto finansijske štete učinjene trećim licima koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju profesionalne delatnosti stečajnog upravnika,  kao i povredom propisa kojima je regulisana navedena delatnost.

Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem.

Smatra se da je osigurani slučaj nastao ukoliko je osiguranik povredio neku od svojih dužnosti predviđenih Zakonom o stečaju, odnosno ukoliko je došlo do propuštanja ili greške u obavljanju poslova stečajnog upravnika za koju odgovara osiguranik u skladu sa odredbama Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti stečajnih upravnika.

Ukoliko obavljate posao stečajnog upravnika i želite da zaštitite vaš imovinski interes od materijalnih gubitaka trećih oštećenih lica  za koje ste vi zakonski  odgovorni,  pozivamo vas da se  za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.