Ovim osiguranjem pokrivena je je zakonska građanska odgovornost osiguranika:

  • za čisto-finansijske štete pričinjene trećim licima, usled grešaka i propusta nastalih u obavljanju delatnosti javnog beležnika,
  • za štete koje su nastale usled oštećenja, uništenja ili nestanka stvari trećih lica koje su primljene u javnobeležnički depozit.
Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost osiguranika za štetu koju su prouzrokovali javnobeležnički pripravnik i javnobeležnički pomoćnik, kao i administrativno osoblje koje radi u javnobeležničkoj kancelariji.
Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem uz ispunjenje određenih uslova.
Ukoliko obavljate delatnost izvršitelja i želite da zaštitite svoj imovinski interes od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, pozivamo vas da se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.