Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost  osiguranika za čisto finansijske štete učinjene trećim licima koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju advokatske delatnosti.
Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost advokatskih pripravnika, kao i ostalog administrativnog osoblja koji obavljaju administrativne poslove u neposrednoj vezi sa advokatskom delatnošću i koji se nalaze u stalnom radnom odnosu sa osiguranikom.
Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem, pod određenim uslovima.
Ukoliko obavljate advokatsku delatnost  i želite da zaštitite svoj imovinski interes od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, pozivamo vas da se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite  našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.