Opis osiguranja

Spremate se na put? U dobrom društvu ili sami? Poslovno, turistički ili avanturistički? Egzotične plaže ili ski-staze?
Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Ne dozvolite da vam nepredviđene okolnosti pokvare dragocene trenutke.
Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o, s tradicijom dugom preko 140 godina, prepoznaje sve vaše potrebe i misli na vas. Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Čak i ako nastupe događaji koji vas mogu sprečiti da otputujete, imamo rešenje.
Paket putnog osiguranja ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti, ali svakako ublažava njihove posledice.

Ko, kada i kako može da se osigura?

Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno i porodično.
Osiguranik može da bude lice do navršenih 85 godina života.
Ugovor se mora zaključiti isključivo pre početka putovanja u inostranstvo.

Kada i gde važi osiguranje?

Ugovor o osiguranju za ugovoreno osnovno osiguravajuće pokriće, kao i za dopunsko osiguravajuće pokriće osiguranja prtljaga, primenjuje se na osigurana lica za sve vreme putovanja i boravka izvan granica Republike Srbije. i važi na teritorijama svih zemalja kroz koje se prolazi do krajnje destinacije navedene u polisi.
Osiguranje od otkaza putovanja važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi osiguranja

PREUZMITE USLOVE OSIGURANJA

Nivo pokrića

Ugovoreni nivo pokrića može biti osnovno ili prošireno osnovno pokriće (VIP). Prošireno osiguravajuće pokriće (VIP) obuhvata osnovno pokriće i dodatna pokrića u skladu sa uslovima paketa putnog osiguranja, i može se ugovoriti za sve vrste putovanja.
Ugovarač osiguranja odnosno osiguranik u obavezi je da za ugovoreno proširenje osiguravajućeg pokrića (VIP) plati uvećanu osiguravajuću premiju.
Ugovorena suma osiguranja, navedena u polisi, predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača prema osiguranom licu za ugovoreni osiguravajući period.
Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića sadržani su u ugovorenoj sumi osiguranja i ne povećavaju maksimalnu obavezu osiguravača u pogledu sume osiguranja navedene u zaključenoj osiguravajućoj polisi.
Limit obaveze osiguravača u zemljama tranzita jeste suma osiguranja ugovorena za zemlju krajnje destinacije.
Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića, utvrđeni uslovima osiguranja, u delu koji se odnosi na putničko zdravstveno osiguranje, mogu se uvećati 100 odsto ukoliko ugovarač osiguranja koji je i osiguranik, prilikom zaključenja polise, ugovori uvećanje sume osiguranja za 100 odsto i plati odgovarajuću osiguravajuću premiju.

Osnovno osiguravajuće pokriće

Polisa paketa putnog osiguranja obezbeđuje osnovno osiguravajuće pokriće za turistička i poslovna putovanja koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana.

Osnovno osiguravajuće pokriće obuhvata:

  • putničko zdravstveno osiguranje, sa uključenom putnom, pravnom asistencijom i uslugama pozajmice novčanih sredstava
  • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
  • osiguranje od građanske odgovornosti

Polisa paketa putnog osiguranja obezbeđuje osnovno osiguravajuće pokriće za turistička i poslovna putovanja koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana.

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

  • za mere hitne medicinske pomoći
  • za usluge neophodne pomoći (asistencije) u vezi sa organizacijom lečenja osiguranika
  • za prevoz do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta
  • za organizaciju putne i pravne asistencije
  • za organizaciju dostavljanja novčane pozajmice.

Polisa Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. obezbeđuje vam vrhunsku zdravstvenu uslugu po svetskim standardima 24 sata na dan.
Usluge hitne pozajmice novčanih sredstava obezbeđuju se isključivo radi pokrića nužnih troškova za prenoćište, transport i ishranu osiguranika u slučajevima kada su za vreme puta izvan zemlje prebivališta osiguraniku ukradena, uništena ili oštećena lična dokumenta, platne i kreditne kartice, putne isprave ili vrednosni papiri.
Osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), u skladu sa uslovima osiguranja, pružamo osiguravajuće pokriće ukoliko tokom boravka u inostranstvu dođe do nezgode koja za posledicu ima osiguranikovu smrt ili trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet).

Osiguranjem od građanske odgovornosti, u skladu sa uslovima osiguranja, pokrivamo građansku odgovornost za štetu koju nehotice, u svakodnevnom životu, nanesete trećem licu, za vreme puta i boravka inostranstvu, a što za posledicu ima smrt, povredu tela ili zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari trećeg lica, na osnovu čega bi treće lice to jest oštećenik mogao da zahteva naknadu štete.

Uslovi osiguranja

Dopunska osiguravajuća pokrića

Dopunska osiguravajuća pokrića ugovaraju se isključivo uz osnovno osiguravajuće pokriće. U skladu sa svojim željama i potrebama, izaberite jedno ili oba:
osiguravajuće pokriće prtljaga kojim se, u skladu sa uslovima osiguranja, naknađuju troškovi eventualnog gubitka, oštećenja ili totalnog uništenja vašeg prtljaga, pri čemu šteta nastaje za vreme putovanja, u odlasku ili povratku, kao i za vreme boravka u odredištu putovanja koje ne traje duže od 28 dana u kontinuitetu.

Ako ste u turističkoj agenciji uplatili organizovano turističko putovanje, a nepredviđene okolnosti spreče vas da otputujete, osiguranje od otkazivanja putovanja pokriće vam iznos koji ste platili turističkoj agenciji. Osiguranje od otkazivanja putovanja ugovara se isključivo prilikom zaključenja ugovora o organizovanom turističkom putovanju osim, izuzetno, do tri dana nakon zaključenja ugovora o organizovanom turističkom putovanju.

Dati obračun premije je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije kontaktirajte najbližu poslovnicu ili prodajno mesto Kompanije „Dunav osiguranje“a.d.o.
Osiguravajuća pokrića

U saradnji s prestižnom međunarodnom asistentskom kompanijom, pružamo vam usluge asistencije, medicinske asistencije i pokrića neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Dogodi li se da nastupi slučaj pokriven osiguranjem, molimo da odmah pozovete kontakt centar asistentske kompanije na broj telefona +381 11 3636 940.
Sve potrebne informacije dobićete na srpskom jeziku, 24 časa dnevno. Molimo vas da sledite dobijene instrukcije kako biste brže i jednostavnije ostvarili prava iz ovog osiguranja.
Polisu osiguranja možete da zaključite na najbližem prodajnom mestu Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o.

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju. Broj telefona naših operatera je 0800 386 286 (pozivi su besplatni).
Očekujemo vas!