Ovo osiguranje je namenjeno, pre svega, svim pravnim licima koja imaju zakonsku obavezu da pribave polisu osiguranja odgovornosti za štete koje mogu da nastanu u prevozu opasnih materija.

Opasne materije su materije koje su propisane Zakonom o prevozu opasnih materija (SL SRJ, br. 27/90), Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju (SG RS, br. 53/02) i odgovarajućim međunarodnim konvencijama ratifikovanim od strane nadležnih državnih organa.

Osigurava se odgovornost vlasnika ili nosioca prava korišćenja na robi koja ima svojstvo opasne materije za štete koje mogu da nastanu trećim licima u toku prevoza opasnih materija, a koje za posledicu imaju smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenja stvari i imovine ili zagađenje životne sredine.

Osiguravajuća zaštita se pruža od štetnih posledica eksplozije, naglog širenja štetnih gasova, iscurenja opasne materije, oštećenja prouzrokovanih termičkim ili hemijskim dejstvom spolja na prevoznom sredstvu i ostalih nekontrolisanih i neočekivanih događaja koji dovode do zagađenja.

Naša obaveza, kao osiguravača je da podmirimo sve opravdane zahteve i preduzmemo mere za zaštitu vas, kao osiguranika, od neosnovanih i preteranih zahteva trećih lica.

 

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu vrstu osiguranja, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.