U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Osiguranje odgovornosti za proizvode potrebno je svim pravnim licima koja se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda i koja imaju interes da pokriju svoju odgovornost za štete nanete trećem licu. Zaključivanjem osiguranja odgovornosti za proizvode, Kompanija „Dunav osiguranje“ vam pomaže da slobodnije i kvalitetnije nastupate na tržištu, da sačuvate ugled kod svojih potrošača i sprečite nepotrebne izdatke.

Šta se osigurava? 

Osiguranjem odgovornosti za proizvode osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete prouzrokovane smrću, povredom tela ili zdravlja, kao i oštećenjem ili uništenjem stvari trećeg lica od proizvoda koji su stavljeni u promet.

Koji su rizici pokriveni? 

Pokriveni su budući, neizvesni i od vaše volje nezavisni štetni događaji koji su nastali od proizvoda sa nedostatkom i na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu vaše odgovornosti za proizvodnju ili stavljanje u promet takvih proizvoda.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje? 

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja gornju granicu za naknadu štete po jednom štetnom događaju. Osim sume osiguranja po štetnom događaju, postoji i pojam agregatne sume osiguranja koja predstavlja ukupnu obavezu osiguravača za ceo period osiguranja i predmet je ugovaranja.

Odabir adekvatne sume osiguranja je vrlo važan, jer predstavlja ujedno iznos do kog po pretpostavci mogu da idu odštetni zahtevi trećih lica.

Od čega zavisi visina premije osiguranja? 

Visina premije osiguranja zavisi od izbora limita pokrića, tj. sume osiguranja kako po štetnom događaju, tako i agregatne, zatim vrste proizvoda, širine teritorijalnog pokrića i ukupnog obrta vaše firme.

Šta se sve obezbeđuje ovim osiguranjem, tj. koje su naše obaveze?

Ukoliko se protiv osiguranika podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, Kompanija Dunav osiguranje udovoljava osnovanim zahtevima za naknadu štete i

  • naknađuje troškove sudskog postupka.

Kakve pogodnosti možete da očekujete? 

U zavisnosti od nivoa sistema provere i kontrole proizvoda, ugovorenog učešća u šteti, kao i u zavisnosti od odnosa premije i šteta po ovoj vrsti osiguranja, moguće je ostvariti određene bonuse i popuste na premiju osiguranja.

Dodatna pitanja? 

Ukoliko želite da saznate još nešto o osiguranju odgovornosti za proizvode i ukoliko imate neki specifičan zahtev, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.