Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili zdravlja koje su prouzrokovane izdavanjem medicinskog proizvoda ispitaniku ili njegovom upotrebom od strane ispitanika ili na neki drugi način predviđen protokolom kliničkog ispitivanja.
Osigurani slučaj je svaki događaj koji usled izlaganja ispitanika uslovima i metodama definisanim protokolom kliničkog ispitivanja dovede do neočekivane ili neželjene reakcije, nezgode ili nekog drugog nepovoljnog događaja.
Ukoliko obavljate klinička ispitivanja  i želite da zaštitite svoj imovinski interes od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, pozivamo vas da se  za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite  našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.