PODNOŠENJE PRIGOVORA

KORISNIKA USLUGE OSIGURANJA

Obaveštenje o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Korisnik usluge osiguranja (osiguranik, ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja i treće oštećeno lice) može podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika ili punomoćnika, zbog povrede prava i interesa u vezi sa radom i pruženim uslugama Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju.
Način podnošenja prigovora Kompaniji

Prigovor se može podneti:

Prigovor se podnosi u pisanoj formi na obrascu „Prigovor korisnika usluge osiguranja fizičkog lica/pravnog lica“. Obrazac se može preuzeti ovde ili u bilo kojoj poslovnoj prostoriji Kompanije, u kojoj se nudi usluga. Kompanija nije u obavezi da razmatra usmene prigovore.

Na zahtev podnosioca prigovora, izdaje se Potvrda o prijemu prigovora na rad i pružene usluge osiguranja, sa naznakom mesta i datuma prijema, koju potpisuje zaposleni Kompanije koji je prigovor primio i podnosilac prigovora. U slučaju podnošenja prigovora preko internet stranice ili elektronskom poštom, potvrda o prijemu prigovora šalje se automatski na e-mail.

Sadržina prigovora

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

– ime, prezime, adresa i elektronska adresa podnosioca prigovora  ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
–  vrsta usluge na koju se prigovor odnosi (naziv organizacione jedinice koja je pružila usluge, vrsta usluge, broj predmeta štete, odnosno broj polise);
–  sadržaj prigovora (razlozi za prigovor i zahtev njegovog podnosioca);
–  dokazi kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
–  datum podnošenja prigovora;
– potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju kada se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
–  punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Dostavljanje odgovora na prigovor

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. je u obavezi da podnosiocu prigovora  dostavi odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko nije moguće dostaviti odgovor na prigovor u navedenom roku, rok za odlučivanje po prigovoru produžava se za najviše 15 dana, o čemu se podnosilac prigovora pisano obaveštava u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Kompanija je dužna da korisnika usluge osiguranja, na njegov usmeni ili pisani zahtev, obavesti o toku postupka po prigovoru. Podnosilac prigovora može se u svakom trenutku informisati o statusu prigovora besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije, na broj 0800 386 286.

Odgovor na prigovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora, pravnu pouku kojom se ukazuje korisniku usluge osiguranja, da ukoliko nije zadovoljan odgovorom na prigovor, može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije i potpis ovlašćenog lica koje je postupalo i odlučivalo po prigovoru.

Ukoliko je prigovor korisnika usluge osiguranja ocenjen kao osnovan, korisnik usluge osiguranja biće obavešten da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku i merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.

Troškovi za postupanje po prigovoru ne naplaćuju se od korisnika usluge osiguranja, odnosno padaju na teret Kompanije.