KONTROLISANA DRUŠTVA

Dunav osiguranje je kompanija s vodećim ljudskim, tehničkim i finansijskim resursima u zemlji. Uvek rukovođeni istom vizijom valjanosti svojih usluga, obavljamo mnogobrojne delatnosti i predstavljamo snažnu osiguravajuću kuću i jednu od najuspešnijih kompanija u zemlji.

Preduzeća koja posluju u sastavu Kompanije obavljaju široki spektar specijalizovanih usluga, od reosiguranja i trgovine, preko preventivnog inženjeringa i usluga tehničkog pregleda, do servisiranja motornih vozila.

Kompanija Dunav osiguranje je 2002. godine oformila prvi penzioni fond u Srbiji sa internacionalnom kompanijom TBIH, pod nazivom „Dunav-TBIH“ s vlasničkim udelom od 49 odsto. U 2006. godini Kompanija je postala stoprocentni vlasnik Fonda (sada pod nazivom „Društvo za penzijsko osiguranje Dunav“). Osim toga, Kompanija je preuzimanjem većinskog paketa akcija postala većinski vlasnik „Kosig Dunav osiguranja“ iz Banjaluke, čime sebi otvara put ka regionalnom tržištu osiguranja.

Dunav Auto

Blagoja Parovića 19
11000 Beograd
Tel.: 011/3546-067
Faks: 011/2547-618

www.dunavauto.rs

„Dunav auto“ d.o.o. ovlašćeno je da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje sve vrste ugovora u okviru svoje delatnosti. Za obaveze preduzeća u pravnom prometu odgovara preduzeće svim svojim sredstvima. Osnivač odgovara za obaveze preduzeća neograničeno solidarno svim svojim sredstvima, celokupnom svojom imovinom.

Preduzeće „Dunav auto“ d.o.o. je registrovano za obavljanje sledećih delatnosti: 

 • prodaja i održavanje motornih vozila,
 • prodaja delova i pribora za motorna vozila,
 • održavanje i nega kola,
 • pomoćne aktivnosti u osiguranju (posredovanje i zastupanje u poslovima osiguranja motornih vozila, snimanje i procena šteta na motornim vozilima i tehničke usluge u osiguranju u vezi sa poslovima osiguranja motornih vozila),
 • tehničko ispitivanje i analiza, (tehnički pregled vozila).

Za obavljanje pomoćnih aktivnosti u osiguranju u okviru preduzeća organizovana je posebna poslovna jedinica.

Spisak Dunav centara i tehničkih servisa društva „Dunav auto“ d.o.o.

Dunav Turist

Ulica Rujanska bb
31315 ZLATIBOR
Tel: 031/841 126; 841 181

e-mail: info@dunavturist.rs
web: www.dunavturist.rs

Okruženo borovom šumom, Odmaralište „Dunav“ smešteno je u samom srcu Zlatibora. Ispred odmarališta je savremeni tržni centar s buticima, kafićima, diskotekama i pijacom.

Zdanje čine četiri jedinstvene celine:
1. smeštajni deo – sobe
2. restoran i barovi
3. kongresni kapaciteti
4. prostor za velnes
Odmaralište pruža uslugu u rangu hotela sa četiri zvezdice – ima 24 sobe s telefonom, IPTV-om i bežičnim internetom, zatim sedam apartmana, velnes i fitnes centar, kongresnu salu sa 150 mesta, konferencijsku salu sa 16 mesta, aperitiv bar, bilijarsku salu, internet kafe, dečju igraonicu i hol za odmor gostiju. U sastavu odmarališta je i restoran s letnjom baštom, koji gostima nudi poznate specijalitete zlatiborske i internacionalne kuhinje.
Osim za odmor i rekreaciju, odmaralište je veoma pogodno za boravak i pripreme sportista. U okolini su sportski objekti – fudbalski i teniski teren, velika sportska hala, kao i otvoreni i zatvoreni bazen.
U neposrednoj blizini odmarališta nalaze se ski-lift i skijaški teren, a šume su ispresecane trim-stazama.
Odmaralište „Dunav“ otvoreno je tokom čitave godine.

Dunav RE

Knez Mihailova 6/II
11000 Beograd
Tel.: 011/263 47 55
Faks: 011/263 38 45

www.dunavre.rs

„Dunav Re“ je akcionarsko društvo za reosiguranje koje 37 godina u kontinuitetu uspešno ostvaruje funkciju visoko profesionalnog reosiguravača, pružajući najkvalitetniju zaštitu osiguranih rizika svojih cedenata.
Pored Kompanije „Dunav Osiguranje“, „Dunav Re“ obezbeđuje reosiguravajuću zaštitu portfelјa za još 19 cedenata iz Srbije i 8 cedenata iz inostranstva.
U 2013. godini skloplјeno je preko 1200 ugovora o reosiguranju, kojima su obuhvaćene sve vrste i tipovi osiguranja.
Prilikom plasiranja rizika većih od sopstvenog samopridržaja, „Dunav Re“, zahvalјujući svom ugledu stečenom na svetskom tržištu reosiguranja na koјеm je prisutan decenijama, ostvaruje intezivnu poslovnu saradnju sa najpoznatijim svetskim reosiguravačima, koji poseduju rejting „A“, kao i sa vodećim međunarodnim brokerima.
Društvo je u toku 2012. godine uskladilo svoje poslovanje sa novim Zakonom o privrednim društvima, sprovelo reorganizaciju i racionalizaciju broja zaposlenih.
Poziciju i ugled najvećeg reosiguravača u Srbiji i po kriterijumu tržišnog učešća i po visini premije reosiguranja u samopridržaju, „Dunav Re“ je zadržao i u 2013. godini, sprovodeći poslovnu politiku zasnovanu na doslednom ispunjavanju zahteva klijenata, stalnom unapređenju nivoa poslovanja, neprekidnom prilagođavanju zakonima tržišta, koristeći kadrovske, materijalne i druge potencijale društva.
Osnovni kapital društva u 2013. godini iznosi 764.802.000 dinara.
Izrazito povolјna kvalifikaciona struktura omogućava da 31 zaposleni u društvu, od kojih je preko 70 оdstо sa visokim školskim obrazovanjem i stručnim usavršavanjima u zemlјi i inostranstvu, izvršavaju i najsloženije poslove reosiguranja.
Prateći trendove našeg i svetskog tržišta reosiguranja, „Dunav Re“ zahvalјujući svojim stručnim timovima koji poseduju ekspertska znanja iz oblasti za koje su specijalizovani, dugi niz godina održava reputaciju pouzdanog reosiguravača.
Zorana Pejčić
Generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora

Dunav Stockbroker

Kolarčeva 7/I
11000 Beograd,
Tel. 011/3248 788
Faks: 011/3223 763

www.dunavstockbroker.com

Brokersko-dilersko društvo koje danas posluje kao „Dunav Stockbroker“ a.d. osnovala je u oktobru 1997. godine grupa mladih eksperata iz oblasti finansija, pod nazivom ,,Stockbroker’’ a.d.. Od osnivanja je član Beogradske berze i poseduje licence za pružanje finansijskih usluga prema važećim zakonima.

U junu 2006. godine postali smo deo kompanije ,,Dunav osiguranje”, jedne od najvećih osiguravajućih kuća na Balkanu, i time obezbedili sigurnost i stabilnost u budućnosti.

Tokom čitavog svog postojanja „Dunav Stockbroker“ nastoji da poštuje najviše etičke principe u poslovanju i da poverenje svojih klijenata postavi kao svoj osnovni cilj.

Primarni cilj „Dunav Srockbroker“-a je da razvija i pruža pouzdane i efikasne usluge korporativnog finansiranja i upravljanja imovinom, kao i sve vrste brokerskih usluga. „Dunav Stockbroker“ klijentima pruža usluge na polju privatizacije, investicionog bankarstva, individualnih štednih mehanizama i međunarodne finansijske saradnje. Konstantno razvija i primenjuje nove finansijske modele koji do danas nisu korišćeni na domaćem finansijskom tržištu.

Mi nismo posvećeni samo velikim kompanijama i kapitalima. Poseban program usluga posvetili smo i fizičkim licima, sa ciljem da povratimo poverenje u osnovne tržišne vrednosti i poslovanje, stvorimo okruženje u kome će se klijenti osećati sigurno i omogućimo im da ne planiraju od danas do sutra, već de sa puno sigurnosti predviđaju vreme koje dolazi.

Naše usluge

Vođenje računa hartija od vrednosti klijenta:

 • Otvaranje računa
 • Preknjižavanje hartija od vrednosti (poklon, ostavina…)
 • Izveštavanje o stanju na računu
 • Obaveštavanje akcionara o održavanju Skupštine i davanju zastupničke izjave
 • Konstituisanje zaloge na hartijama

Trgovanje:

 • Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi i na vanberzanskom tržištu (akcije, trezorski zapisi, obveznice…)

Ostali poslovi:

 • Informisanje klijenata o stanju na tržištu
 • Naplata potraživanja po osnovu dospelih hartija od vrednosti (dividende, kamate…)
 • Posredovanje u plaćanju usluga hartijama od vrednosti (osiguranja imovine, penziono osiguranje…)
 • Kvalitet finansijskih usluga koje pružamo počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg profesionalnog sastava, kao i na najsavremenijem informacionom sistemu koji koristimo, pomoću kojeg se i klijentim omogućava kvalitetna i brza informacija i mogućnost kreiranja dugoročne uspešne poslovne strategije.

„Dunav Stockbroker“ je specializovan za pružanje sledećih usluga:

 • Trgovanje – odeljenje trgovanja je najvažniji i najrazvijeniji deo kompanije. Trenutno, odeljenje u potpunosti pokriva najatraktivnije delove domaćeg finansijskog tržšta – kratkoročne dužničke instrumente, državne obveznice i sekundarni promet akcijama preduzeća.
 • Uvođenje emisije na tržište (IPO) –naša kompanija je u poslove pripreme emisije hartija od vrednosti i uvođenje emisija na primarno finansijsko tžište (IPO). U tom smislu, mi pružamo klijentu punu ulugu koja pokriva i sve neophodne administrativne radnje u pripremi emisije.
 • Korporativni agent – U svojstvu korporativnog agenta našim klijentima obavljamo poslove vezane za komunikaciju i zastupanje pred Centralnim registrom, obnavljanje prospekta, obračun dividendi, kontrolu glasačkih prava i ostvarivanja prava glasa (proxy voting).
 • Analiza – u odeljenju analize i praćenja tržišnih kretanja „Dunav Stockbroker“ ima formiranu bazu podataka vezanu za poslovno okruženje, učesnike i cenovna kretanja.
 • Usluge korporativnog finansiranja – Sektor korporativnog finansiranja pruža kompletnu uslugu kompanijama (savetodavnu i tehničku izvedbu) s ciljem da najefikasnije i najisplativije obezbede sredstva neophodna za tekuće poslovanje i razvoj. Zahvaljujući odličnom poznavanju lokalnog poslovnog okruženja, u stanju smo da pružimo profesionalne usluge našim klijentima. Pružamo takođe i konsalting usluge koje se odnose na proces pronalaženja strateškog /finansijskog partnera i podržavamo naše klijente tokom čitavog procesa transakcije.

Naše redovne delatnosti su i :

 • Projektovanje
  • izrada kompletnog projekta transformacije kapitala
  • izrada projekta dokapitalizacije kroz emisije vlasničkih (akcija) i dužničkih hartija (obveznice,zapisi)
  • registracija, marketing i plasman emisija hartija od vrednosti.
 • Konsalting
  • Konsalting u dnevnom poslovanju i u planiranju tržišne strategije, na osnovu kretanja važnih ekonomskih faktora (kursevi, kamate, cene roba i druge prognoze).
  • Konsalting usluge vezane za važeću zakonsku i podzakonsku regulativu, Pravila i Uputstva Centralnog registra i svih ostalih pzitivnih zakonskih propisa relevantnih za hatije od vrednosti.

Kvalitet finansijskih usluga koje pružamo počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg profesionalnog sastava, kao i na najsavremenijem informacionom sistemu koji koristimo, pomoću kojeg se i klijentima omogućava kvalitetna i brza informacija i mogućnost kreiranja dugoročne uspešne poslovne strategije.

Dunav osiguranje Banja Luka

Veselina Masleše 28
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 246 100
Fax: +387 51 211 686

www.dunav.ba

„Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka jedno je od vodećih osiguravajućih društava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Najveći akcionar i većinski vlasnik ove renomirane osiguravajuće kuće je Kompanija „Dunav osiguranje“.

Društvo je osnovano pod nazivom „Kosig osiguranje“ 1991. godine, da bi mu se 1993. priključila i Filijala Kompanije „Dunav osiguranje“. Od 2008. Društvo posluje i na području Federacije BiH preko Filijale u Tuzli i poslovnica u većim gradovima.
U ukupnom portfelju osiguranja Republike Srpske, „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka učestvuje do 20 odsto i ima najpovoljniju strukturu osiguranja. Po ukupnoj osiguravajućoj premiji u BiH zauzima sedmo mesto, a dvadeset deveto u jugoistočnoj Evropi.

Da bi se u potpunosti zaštitili osiguranici i njihova imovina, te da se ne bi ugrozila stabilnost Kompanije, reosiguranje se vrši putem „Dunava re“ Beograd, a preko njih kod renomiranih ino-reosiguravača finansijske stabilnosti AAA. To znači da u slučaju većih šteta, reosiguravač i ino-reosiguravač učestvuju u njihovoj isplati.

Osim po bogatoj ponudi osiguravajućih usluga, „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka poznato je i po brzoj i efikasnoj isplati odšteta, na koju klijent može da računa u zakonski predviđenom roku.

„Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka posluje po najvišim međunarodno priznatim standardima upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008.

Stevo Aničić
v.d. generalnog direktora

Dunav Dobrovoljni penzijski fond

DUNAV društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Trg Republike 5/VII
11000 Beograd
Tel. 011/3036 420
Info tel. 0800 386 286

www.dunavpenzije.com

Osmog marta 2007. godine „Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ dobilo je dozvolu Narodne banke Srbije za organizovanje i upravljanje „Dunav dobrovoljnim penzijskim fondom“.

Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, čija je primena počela 1. aprila 2006. godine, na naše tržište i formalno je uveden treći stub penzijskog osiguranja. Ta vrsta osiguravajućeg odnosa predstavlja penzijsko osiguranje na dobrovoljnoj osnovi i dopuna je obaveznom državnom penzijskom osiguranju. Osnovni element trećeg stuba upravo su društva koja upravljaju dobrovoljnim penzijskim fondovima kao institucijama kolektivnog investiranja.
„Dunav društvo“ nastalo je preregistracijom Penzijskog osiguranja „Dunav“ a.d.o, koje se od 2002. godine bavilo tom delatnošću.

Sa skoro 84.000 članova, s vrednošću imovine od 9,6 milijardi dinara – što predstavlja 42 odsto tržišnog učešća – te sa mrežom od sedam prodajnih mesta širom Srbije, „Dunav dobrovoljni penzijski fond“ najveći je fond te vrste na našem tržištu.
Ovi rezultati nisu ostali neprimećeni van naših granica, pa je britanski finansijski magazin World Finance proglasio „Dunav dobrovoljni penzijski fond“ za najbolji penzijski fond u Srbiji za 2014. godinu. World Finance slavi vrhunska dostignuća i inovativnost time što dodeljuje godišnje nagrade. Ovo je prvi put da je nagradama obuhvaćeno i tržište penzijskih fondova u Srbiji.