Vlada donela Odluku o prenosu društvenog kapitala „Dunava“ na Republiku Srbiju, zaposlene i na Akcionarski fond

Vlada Republike Srbije, 7. oktobra ove godine, donela je Odluku o prenosu društvenog kapitala Kompanije „Dunav osiguranje“ na Republiku Srbiju, zaposlene i Akcionarski fond. Odluka je objavlјena u „Službenom glasniku RS“ broj 96/21 od 8. oktobra i stupila je na snagu 16. oktobra ove godine.

U cilјu realizacije navedene odluke Vlade RS, Kompanija „Dunav osiguranje“ će preduzeti sve neophodne aktivnosti. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedene odluke, Kompanija će održati Skupštinu na kojoj će biti donete: Odluka o izdavanju akcija na Republiku Srbiju, Odluka o izdavanju akcija Akcionarskom fondu, te Odluka o izdavanju akcija bez naknade za zaposlene.

Zaposlenima se smatraju državlјani Republike Srbije koji su zaposleni ili su ranije bili zaposleni u Kompaniji, kao i zaposleni i bivši zaposleni u kontrolisanim društvima Kompanije na teritoriji Republike Srbije. Licima koja su ranije bila zaposlena smatraju se i penzioneri. Pravo na sticanje akcija bez naknade može se ostvariti za najviše 35 godina provedenog u radnom odnosu u Kompaniji i njenim kontrolisanim društvima, i to za svaku punu godinu vremena provedenog u radnom odnosu u Kompaniji i kontrolisanim društvima. Uslov je da zaposleni pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način već ostvarili.

O Odluci o izdavanju akcija bez naknade zaposleni će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana njenog donošenja, i to javnim pozivom koji će biti objavlјen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na oglasnoj tabli u Kompaniji i na njenoj internet stranici (www.dunav.com).

Informacije o vremenu, mestu i načinu podnošenja zahteva za upis akcija, neophodnoj dokumentaciji, rokovima za prijavlјivanje, uslovima, kao i ostale informacije od značaja za postupak podnošenja zahteva za upis akcija biće sadržane u Javnom pozivu.