DUNAV INSURANCE PAID IN BUDGET 167 MILION RSD

By 11.08.2016 November 24th, 2016 FINANSIJE
„Dunav osiguranje“ ponovo posluje u plusu, pa je danas isplatilo dividendu akcionarima, po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2015. godinu. Odluku o raspodeli dobiti za 2015. putem isplate dividende u bruto visini od 370,3  miliona dinara donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.
Pravo na dividendu imaju akcionari koji su na dan 17. aprila 2016. godine bili upisani u Centralni registar kao zakoniti imaoci akcija Kompanije. Republici Srbiji, kao najvećem pojedinačnom akcionaru, dividenda je uplaćena na račun budžeta u iznosu od 167,7 miliona dinara, dok je  ostalim akcionarima dividenda uplaćena preko Centralnog registra.